1. Jak zostać strażakiem OSP i PSP? Procedury i porady

Jak zostać strażakiem OSP i PSP? Procedury i porady

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Strażacy to jedna z najbardziej szanowanych grup zawodowych w Polsce (i na świecie). Być może w dzieciństwie marzyłeś, żeby służyć w straży pożarnej. Jeśli nadal myślisz o podjęciu takiej drogi zawodowej, jesteś w odpowiednim miejscu.

W tym artykule przeczytasz, jak zostać strażakiem zarówno OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej), jak i PSP (Państwowej Straży Pożarnej). Dowiesz się, jakie warunki musisz spełnić i jak w Polsce wyglądają procedury rekrutacji. 

Znajdziesz tu również informacje o tym, jak przygotować poprawnie życiorys do straży pożarnej oraz przeczytasz, jakie cechy charakteru i umiejętności powinien posiadać każdy kandydat na strażaka. 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Jak zostać strażakiem krok po kroku? 

Zgodnie z najnowszym rankingiem strażacy są najbardziej szanowaną grupą zawodową w Polsce. Pewnie Cię to nie dziwi — w końcu to praca, która wymaga poświęcenia, ogromnej odpowiedzialności i często ryzykowania własnym życiem. 

Dlatego też rekrutacja do straży pożarnej jest silnie uregulowana prawnie. Kandydaci muszą przejść szereg testów i spełnić kilka warunków. Zaczniemy od informacji o procesie rekrutacyjnym do PSP, czyli Państwowej Straży Pożarnej.

Jak zostać strażakiem PSP? 

O zasadach rekrutacji do PSP możesz przeczytać w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto o rekrutacji do Straży Pożarnej opowiedziała nam st. sekc. pchor. Angelika Stromska:

Istnieją trzy drogi, aby wstąpić w struktury Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsza z nich to dostanie się na studia I stopnia – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Są to studia dla strażaków w służbie kandydackiej, po których uzyskuje się tytuł inżyniera pożarnictwa oraz które kończą się promocją oficerską, nadając absolwentom stopień młodszego kapitana. Rekrutacja wygląda następująco. Po złożeniu stosownych dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie, dany kandydat czeka na ich rozpatrzenie. Po wstępnym zakwalifikowaniu zostaje wyznaczony termin testów sprawnościowych. Kolejnym krokiem jest sprawdzian z pływania. Równocześnie należy kontrolować datę dosłania wyników maturalnych. Osoby z największą sumą punktów na maturze oraz po pozytywnym ukończeniu testów sprawnościowych i testu z pływania, zostają skierowane na badanie lekarskie jako pierwsze. Warunki rekrutacji do SGSP dla służby kandydackiej można zobaczyć pod tym linkiem, a warunki rekrutacji do SGSP dla wszystkich dostępnych kierunków tutaj.

Aby zostać strażakiem zawodowym, musisz więc spełnić następujące warunki:

 • posiadać polskie obywatelstwo
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • móc korzystać z pełni praw publicznych
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Następnie będziesz musiał przejść przez kilkuetapowe postępowanie kwalifikacyjne, prowadzone przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, które składa się z:

 • oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym
 • testu sprawności fizycznej
 • rozmowy kwalifikacyjnej
 • ustaleniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Przed testem sprawności fizycznej musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia służby w straży pożarnej.

Kolejną drogą jest wybór jednej z trzech Szkół Aspirantów, tj. Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bądź Krakowie lub Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Proces rekrutacyjny wygląda identycznie jak w przypadku opisanym wyżej. Termin złożenia dokumentów, testy sprawnościowe, sprawdzian z pływania. Dodatkiem jest test akrofobii, sprawdza on czy dany kandydat ma lęk wysokości. Następnie należy dosłać wyniki maturalne. Jeżeli dany kandydat uzyskał minimalny próg poszczególnych kategorii testu sprawnościowego, jego wyniki zostają zsumowane wraz z wynikami uzyskanymi z matur. Osoby zostają skierowane na badania lekarskie według liczby uzyskanych punktów. Po tych szkołach uzyskuje się tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Więcej można przeczytać na stronie szkół: SA PSP Poznań, SA PSP Kraków oraz CS PSP Częstochowa.

Ponadto, przy niektórych naborach do PSP — na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji — trzeba przejść przez dodatkowe etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 • test wiedzy
 • test kompetencyjny
 • sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)
 • sprawdzian z pływania.
Ostatnią drogą jest nabór do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w wybranej komendzie. Każda jednostka może stworzyć swój własny regulamin przeprowadzenia rekrutacji. Składać się jednak będzie on z tych samych elementów. Złożenie odpowiedniej dokumentacji, egzaminy sprawnościowe, sprawdzian z pływania, test akrofobii oraz komisja lekarska. Dochodzi jeden bardzo znaczący element, mianowicie rozmowa kwalifikacyjna. Odpowiedni ubiór oraz przygotowanie do rozmowy jest bardzo istotne. Informacji na temat rekrutacji i jej przebiegu należy szukać na stronach wybranych Komend Państwowej Straży Pożarnej. Jak widać, proces kwalifikacyjny jest trudny i wymagający. Sprawdzane są wyniki w nauce, kondycja fizyczna oraz warunki zdrowotne. Wszystkie te czynniki wpływają na skutek, jakim jest dostanie się do służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Więcej informacji można uzyskać poprzez umieszczone wyżej linki.

Jak zostać strażakiem OSP?

Ochotnicza straż pożarna, jak sama nazwa wskazuje, przyjmuje do służby chętnych. Żeby zostać czynnym strażakiem OSP, należy:

 • mieć ukończone 18 lat
 • złożyć deklarację chęci przyjęcia w wybranej jednostce OSP (wzór znajdziesz na jej stronie internetowej).

Twoje podanie o przyjęcie do służby zostanie rozpatrzone przez zarząd jednostki. Po pozytywnej decyzji będziesz musiał odbyć odpowiednie szkolenie pożarnicze, a w niektórych jednostkach również okres próbny oraz przejść badania lekarskie (aby móc brać udział w akcjach ratowniczych, co reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r.). 

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Jakie cechy i umiejętności trzeba mieć, aby zostać strażakiem?

Służba w straży pożarnej jest wyjątkowo obciążająca psychicznie i fizycznie, więc wymaga odpowiednich cech charakteru oraz umiejętności, bez których w razie pożaru (dosłownie!) ani rusz. 

Zdolności interpersonalne potrzebne w pracy strażaka to:

 • odpowiedzialność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • dyscyplina
 • spostrzegawczość
 • odwaga
 • umiejętność szybkiej oceny ryzyka.

Jeśli chodzi o wymagane kompetencje twarde, to zależą one od stanowiska i rodzaju pracy, który będziesz wykonywać podczas służby w straży pożarnej. Na pewno mogą przydać się:

 • świetna kondycja fizyczna
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • prawo jazdy
 • umiejętność pływania
 • obsługa programów komputerowych.
Każdy człowiek jest inny, posiada inne umiejętności i cechy charakteru. Jednak jeśli dąży do celu i pragnie zostać strażakiem, już wykazuje pierwsze bardzo ważne cechy. Siłę charakteru, dążenie do celu, niezniechęcanie się podczas napotkania pierwszej przeszkody. Jest to istotne, gdyż nie zawsze wszystko udaje się za pierwszym razem. Nieraz trzeba próbować parę razy, by dostać się do jednej ze szkół pożarniczych bądź do wybranej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Kolejnymi cechami są odwaga, pokora, chęć samorozwoju. Pokora pozwala wyciągnąć wnioski z każdej sytuacji, by nie popełniać tych samych błędów. Odwaga, by nie bać się podejmować nowych zadań i próbować się w nich odnaleźć, by umieć logicznie myśleć i dostosować się do każdej nowo napotkanej sytuacji. Empatia, by podczas zdarzeń z osobami poszkodowanymi potrafić z nimi rozmawiać i udzielić odpowiedniego wsparcia psychicznego. Chęć samorozwoju – przeprowadzane jest wiele szkoleń i kursów dotyczących zawodu, jednak duży wpływ ma również praca we własnym zakresie. Im więcej nauki, praktyki, tym lepiej dana osoba poradzi sobie podczas zdarzeń.

Jeśli masz te cechy i jesteś gotowy podjąć pracę, w której ryzykujesz życiem, do dzieła. Aby rozpocząć służbę w PSP, będziesz potrzebować odpowiednich dokumentów, w tym życiorysu. Przeczytaj, jak go napisać, w następnej części artykułu. 

3. Jak napisać życiorys, aby zostać strażakiem zawodowym?

Aby zostać strażakiem, nie potrzebujesz pisać CV — takiego jak do innej pracy. Przy naborze do służby przygotowawczej zamiast niego składa się życiorys tradycyjny, czyli napisany ciągłym tekstem opis Twojej historii życia. 

Przy pisaniu życiorysu należy zwrócić uwagę na poprawność podanych danych osobowych. Przejrzystość i czytelność całego dokumentu jest bardzo ważna. Istotnym elementem jest dostosowanie wymienianych informacji do stanowiska, o jakie się staramy. Życiorys nie powinien również być zbyt długi, informacje w nim zawarte powinny być napisane zwięźle. Użyte słownictwo i poprawność językowa również wpływa na pozytywny odbiór.

Co musi zawierać życiorys do straży pożarnej? Na początek zadbaj, aby dokument był poprawny pod względem formalnym — w prawnym górnym rogu podaj datę i miejsce wysłania dokumentu.

W lewym górnym rogu wpisz swoje dane osobowe i kontaktowe, w tym informację, że posiadasz obywatelstwo polskie, oraz datę urodzenia i miejsce zamieszkania. Poniżej podaj dane odbiorcy, czyli komendanta jednostki (koniecznie z poprawnym stopniem!), w której chciałbyś służyć.

Na środku dokumentu umieść nagłówek. Wystarczy zapisane wielkimi literami słowo życiorys. Zacznij pisanie treści dokumentu od podania swojej daty i miejsca urodzenia (np. Urodziłem się [data] w [miejscowość]...).

Następnie napisz, czym zawodowo zajmują się Twoi rodzice i opisz krótko swoją ścieżkę edukacji. Inaczej niż w sekcji z wykształceniem w CV, podaj każdą szkołę, którą ukończyłeś, również podstawową.

Jeśli masz już za sobą jakieś doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, również powinieneś opisać je pokrótce w takim życiorysie.

Możesz również krótko napisać o swoich zainteresowaniach i pasjach, zwłaszcza jeśli są związane z pracą strażaka, np. jeśli uprawiasz sport — w końcu do służby musisz być w świetnej kondycji fizycznej. 

Pamiętaj też o odpowiednim zwrocie grzecznościowym na koniec — Z poważaniem albo Z wyrazami szacunku — oraz o odręcznym podpisie. 

Klasyczne CV do straży pożarnej pisze się jedynie w sytuacji, gdy ubiegasz się o posadę w służbie cywilnej. Jako strażak, również na dalszych etapach kariery, będziesz zazwyczaj potrzebował właśnie tradycyjnego życiorysu.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz jeszcze jakieś pytania o to, jak zostać strażakiem? Koniecznie zostaw komentarz pod artykułem. Chętnie Ci pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Jak zostac strazakiem

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
2.36  (11 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: