Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2020

Witamy! Niniejszy „Regulamin” oraz wszystkie inne dokumenty prawne włączone przez odniesienie (łącznie zwane „Regulaminem”) stanowią umowę zawartą między spółką BOLD LLC (352385) lub Auxiliant S.à.r.l. (B199343) (łącznie określanymi jako „Dostawca” lub „my”) a każdym użytkownikiem końcowym („użytkownik”) w odniesieniu do dostępu i korzystania z naszych powiązanych zasobów internetowych, połączonych i oferowanych przez nas, nasze spółki zależne i stowarzyszone, a także w odniesieniu do każdego oprogramowania, które dostarczamy użytkownikowi do pobrania na urządzenia przenośne (każde zwane „aplikacją mobilną”) (a wszystkie łącznie „Stroną”). Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia do „Strony” obejmują również korzystanie z naszej platformy internetowej, materiałów, treści zastrzeżonych, narzędzi, oprogramowania i usług dostępnych za pośrednictwem Strony (wszystkie te elementy oraz Strona określane są łącznie mianem „Serwisu”).

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU, PONIEWAŻ MA ON WPŁYW NA PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB JEŚLI W DOWOLNYM MOMENCIE REGULAMIN NIE JEST JUŻ DLA UŻYTKOWNIKA AKCEPTOWALNY, PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU.

Regulamin – najważniejsze informacje

Prosimy również o zapoznanie się z pełną wersją Regulaminu 

Zaakceptowanie Regulaminu przez użytkownika

Prywatność

Zbieramy określone informacje w celu realizacji usług Serwisu i umożliwienia Dostawcy lub osobom trzecim kontaktu z użytkownikiem w ramach świadczonych usług. Użytkownik wyraża zgodę na to, że możemy korzystać z tych informacji w sposób określony w naszej Polityce Prywatności.

Płatności, subskrypcja i rezygnacja

Arbitraż wszelkich sporów. Brak zwolnień w przypadku roszczeń zbiorowych

Treści Dostawcy, własność intelektualna, prawa autorskie i znaki towarowe 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

Ograniczenie odpowiedzialności

Kontakt

Pełna wersja Regulaminu

 1. Akceptacja warunków przez użytkownika i stosunki umowne

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni w ramach prawa kraju swojej jurysdykcji oraz/lub jest w stanie zawierać umowy zgodnie z prawem. Jeśli użytkownik nie jest w stanie zawierać umów zgodnie z prawem, nie może on korzystać z Serwisu w żadnym momencie ani w żaden sposób, ani przekazywać żadnych informacji do Dostawcy lub do Serwisu.

 1. Prywatność

Prywatność użytkownika jest dla nas ważna. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Dostawcy, w której wyjaśniono, w jaki sposób Dostawca wykorzystuje informacje przekazywane przez użytkownika do Dostawcy oraz jakich wyborów użytkownik może dokonać w zakresie sposobu zbierania i wykorzystywania tych informacji. Polityka Prywatności zostaje niniejszym włączona do Regulaminu przez odniesienie.

 1. Zmiany w Regulaminie lub w Serwisie

(a) Regulamin: Dostawca może zmienić, zaktualizować, dodać lub usunąć postanowienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, publikując zaktualizowany Regulamin na Stronie oraz umieszczając na Stronie odpowiednie powiadomienie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z zaktualizowanych postanowień Regulaminu, musi zaprzestać korzystania z Serwisu.

(b) Serwis: Dostawca może dokonywać zmian w obrębie Serwisu w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Jeśli użytkownik sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w Serwisie, jedynym skutecznym rozwiązaniem będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian przez użytkownika i zadowolenie z Serwisu w zmienionym kształcie. Zastrzegamy sobie również prawo do zlikwidowania Serwisu lub jego części składowych w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej w przypadku skorzystania z prawa do modyfikacji lub likwidacji Serwisu.

(c) Płatne subskrypcje: Zwracamy uwagę użytkowników korzystających z płatnych subskrypcji, że w przypadku zmiany ceny usług, za które użytkownik zgodził się wcześniej zapłacić, lub w przypadku istotnej zmiany usług, za które użytkownik płaci, powiadomimy go o takich zmianach zgodnie z punktem 3(a). Wszelkie zmiany będą miały skutek począwszy od kolejnej zaplanowanej płatności i zostaną uwzględnione przy jej dokonywaniu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie zmiany, może zrezygnować ze swojej płatnej subskrypcji, komunikując się z nami zgodnie z postanowieniami punktu dotyczącego rezygnacji – patrz niżej.

(d) Warunki dodatkowe: Niektóre funkcje Serwisu mogą ponadto podlegać dodatkowym warunkom użytkowania („Warunki dodatkowe Regulaminu”), które zostaną przekazane użytkownikowi w momencie, gdy zdecyduje się on na korzystanie z tych funkcji. Korzystając z takich funkcji lub ich elementów, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie „Warunków dodatkowych Regulaminu”, które mają zastosowanie do tych funkcji. W przypadku, gdy którykolwiek z „Warunków dodatkowych Regulaminu” regulujących taki obszar jest sprzeczny z treścią niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają „Warunki dodatkowe Regulaminu”.

 1. Korzystanie z naszego Serwisu i Kont

Zapewniamy usługi i narzędzia w zakresie tworzenia życiorysów i CV. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem, że wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i przestrzega ich. Warunki niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Serwisu, w tym Gości i Zarejestrowanych Użytkowników.

(a) Goście: Goście mogą przeglądać Stronę zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, ale nie mają pełnego dostępu do Serwisu (co może dotyczyć m.in. dodawania treści, pobierania narzędzi, umieszczania komentarzy lub zapisywania się do specjalnych programów) dopóki nie dokonają uprzedniej rejestracji, uzyskując status „Zarejestrowanych Użytkowników”.

(b) Zarejestrowani Użytkownicy i Konta: Dostęp do niektórych funkcji Serwisu jest możliwy tylko dla Zarejestrowanych Użytkowników. „Zarejestrowany Użytkownik ” to użytkownik, który założył u nas swoje konto („Konto”) lub posiada ważne konto w mediach społecznościowych, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskał dostęp do Serwisu (każde takie konto zwane jest dalej „Kontem Zewnętrznym”).

(c) Dane Rejestracyjne: Rejestrując się w ramach Serwisu, użytkownik zobowiązuje się do: (i) podania prawdziwych, poprawnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, zgodnie z danymi wymaganymi w ramach formularza rejestracyjnego Serwisu („Dane Rejestracyjne”); oraz (ii) utrzymania i niezwłocznej aktualizacji Danych Rejestracyjnych w celu zachowania ich prawdziwości, poprawności, aktualności i kompletności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania na swoim Koncie. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta ani hasła innym osobom, a także zobowiązuje się: (A) niezwłocznie powiadomić Dostawcę o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub innym naruszeniu bezpieczeństwa pod adresem obslugaklienta@livecareer.pl; oraz (B) wylogować się z Konta po zakończeniu każdej sesji. Jeśli użytkownik poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, bądź też jeśli Dostawca ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że określone informacje są nieprawdziwe, niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, Dostawca ma prawo zawiesić lub usunąć Konto użytkownika i odmówić użytkownikowi korzystania z Serwisu (lub dowolnej jego części) obecnie lub w przyszłości. Dostawca ma prawo monitorować nazwę użytkownika i hasło oraz – według własnego uznania – wymagać od użytkownika ich zmiany. Jeśli użytkownik korzysta z nazwy użytkownika i hasła, które Dostawca uzna za mało bezpieczne, Dostawca będzie mieć prawo zażądać ich zmiany oraz/lub zamknięcia Konta użytkownika. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odebrania dowolnej nazwy użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym m.in. w związku z roszczeniami stron trzecich twierdzących, że dana nazwa użytkownika narusza prawa strony trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się nie rejestrować Konta w imieniu osoby fizycznej innej niż on sam, ani nie rejestrować Konta w imieniu żadnej grupy lub podmiotu, chyba że jest upoważniony do zobowiązania takiej osoby, grupy lub podmiotu do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu (patrz niżej – „Konta Współdzielone”). Rejestrując inną osobę, grupę lub podmiot, użytkownik niniejszym oświadcza, że jest do tego upoważniony.

(d) Dostęp za pośrednictwem mediów społecznościowych: Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem mediów społecznościowych w ramach funkcjonalności Serwisu, może on połączyć swoje Konto z Kontami Zewnętrznymi, zapewniając Dostawcy dostęp do swojego Konta Zewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania z każdego z Kont Zewnętrznych. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ujawnienia Dostawcy danych do logowania się do Konta Zewnętrznego oraz/lub do udzielenia Dostawcy dostępu do Konta Zewnętrznego (w tym m.in. do celów opisanych w niniejszym Regulaminie) bez naruszania przez użytkownika żadnych warunków regulujących korzystanie z danego Konta Zewnętrznego oraz bez nakładania na Dostawcę obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat lub poddawania Dostawcy jakimkolwiek ograniczeniom korzystania nałożonym przez strony trzecie. Przyznając Dostawcy dostęp do Kont Zewnętrznych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca może uzyskać dostęp, udostępnić i przechowywać (jeśli dotyczy) wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, zdjęcia, grafikę, materiały wideo, wiadomości, tagi oraz/lub inne materiały dostępne za pośrednictwem internetowych zasobów Dostawcy, które użytkownik udostępnił i przechowuje na swoim Koncie Zewnętrznym („Treści Mediów Społecznościowych”) tak, aby były one dostępne w internetowych zasobach Dostawcy i za ich pośrednictwem w ramach Konta użytkownika. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie Treści Mediów Społecznościowych uznaje się za Treści Użytkownika (zgodnie z definicją podaną w punkcie 5) dla wszystkich celów niniejszego Regulaminu. W zależności od wybranych Kont Zewnętrznych i z zastrzeżeniem ustawień prywatności wybranych w ramach tych Kontach Zewnętrznych, informacje, które użytkownik umieszcza na swoich Kontach Zewnętrznych, mogą być dostępne na Koncie użytkownika lub za pośrednictwem tego Konta w internetowych zasobach Dostawcy. Należy pamiętać, że jeśli Konto Zewnętrzne lub powiązany z nią serwis staną się niedostępne lub dostęp Dostawcy do takiego Konta Zewnętrznego zostanie wypowiedziany przez dostawcę zewnętrznego, wówczas Treści Mediów Społecznościowych nie będą już dostępne w zasobach internetowych Dostawcy ani za ich pośrednictwem. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć połączenie między swoim Kontem a swoimi Kontami Zewnętrznymi, wchodząc do działu „Ustawienia” w Serwisie. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE RELACJE UŻYTKOWNIKA Z ZEWNĘTRZNYMI USŁUGODAWCAMI ZWIĄZANE Z KONTAMI ZEWNĘTRZNYMI UŻYTKOWNIKA PODLEGAJĄ WYŁĄCZNIE POSTANOWIENIOM UMOWY (UMÓW) UŻYTKOWNIKA Z TYMI ZEWNĘTRZNYMI USŁUGODAWCAMI, A DOSTAWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ) ZA PRYWATNE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ MU DOSTARCZONE PRZEZ TAKICH ZEWNĘTRZNYCH USŁUGODAWCÓW Z NARUSZENIEM USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI WPROWADZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA TAKICH KONTACH ZEWNĘTRZNYCH. Dostawca nie podejmuje żadnych starań, aby weryfikować jakiekolwiek Treści Mediów Społecznościowych w jakimkolwiek celu, w tym m.in. w celu zapewnienia poprawności, zgodności z prawem lub nienaruszania praw, a ponadto Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne Treści Mediów Społecznościowych.

(e) Konta Współdzielone: Konto Współdzielone jest kontrolowane przez użytkownika, który założył dane konto i który został obciążony płatnością („Właściciel Konta”). Właściciel Konta może zapraszać lub upoważniać inne osoby do udziału w swoim abonamencie. Każdy dodatkowy użytkownik dołączający do Konta Współdzielonego będzie zobowiązany do stworzenia własnego, odrębnego i niezależnego profilu, aby mieć możliwość korzystania z naszego Serwisu w sposób odrębny i spersonalizowany. Dodatkowi użytkownicy będą mogli udostępniać Konto tak długo, jak długo Właściciel Konta będzie utrzymywać aktywny abonament. Gdy Właściciel Konta anuluje lub usunie swoje Konto, dostęp współdzielony również zostanie zakończony.

 1. Treści użytkownika i zezwolenia udzielane przez użytkownika

Zarejestrowany Użytkownik może przesyłać, publikować, udostępniać, zmieniać lub w inny sposób udostępniać („Udostępnianie”) swoje Treści Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. „Treści Użytkownika” oznaczają – bez ograniczeń – informacje dotyczące Konta użytkownika, CV, historię zawodową, historię wykształcenia, recenzje, odpowiedzi, wpisy na profilu, posty, pytania, materiały dotyczące kariery, referencje, zgłoszenia oraz/lub wszelkie inne informacje przekazywane w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem lub które Dostawca może stworzyć dla użytkownika. Tworząc Konto lub dostarczając informacje o karierze zawodowej w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem (w tym za pomocą formularzy dostępnych na Stronie lub poprzez przesłanie swojego CV), użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność Treści Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca może oferować informacje, które są dla użytkownika najbardziej interesujące.

Użytkownik może zdecydować o upublicznieniu niektórych Treści Użytkownika w ramach Serwisu. W przypadku niektórych oferowanych przez nas funkcji inni użytkownicy mogą zapisać się na powiadomienia pocztą elektroniczną o nowych publicznych Treściach Użytkownika lub publikować własne komentarze do komentarzy użytkownika. Dostawca może wykorzystywać udostępniane publicznie Treści Użytkownika do ulepszania swoich usług, nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, personalizowania sposobu wyświetlania stron, oferowania usług lub identyfikowania i promowania popularnych użytkowników.

Dla jasności stwierdza się, że użytkownik przez cały czas zachowuje prawo własności do swoich Treści Użytkownika. Z faktu publikowania, zamieszczania oraz/lub udostępniania dowolnych Treści Użytkownika w ramach Serwisu, oraz/lub z faktu dostarczania dowolnych informacji lub materiałów do Dostawcy wynika jednak, że użytkownik automatycznie:

(a) udziela Dostawcy ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu na wielu kolejnych poziomach, zbywalnej licencji na użytkowanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, opracowywanie, wyświetlanie oraz wykonywanie Treści Użytkownika w związku z Serwisem i działalnością Dostawcy (oraz jego następców prawnych i podmiotów stowarzyszonych), w tym – bez ograniczeń – w celu promowania i redystrybucji części lub całości Serwisu (oraz utworów pochodnych) w dowolnych formatach i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych (znanych obecnie lub opracowanych w późniejszym czasie). Dostawca może modyfikować lub dostosowywać Treści Użytkownika w celu przesyłania, wyświetlania lub rozpowszechniania ich w sieciach komputerowych i różnych mediach oraz/lub wprowadzać zmiany w Treściach Użytkownika, które są niezbędne do dostosowania tych Treści do wymagań lub ograniczeń w ramach Serwisu lub jakichkolwiek sieci, urządzeń, usług lub mediów. Użytkownik niniejszym udziela również każdemu użytkownikowi Serwisu niewyłącznej licencji na dostęp do publicznych Treści Użytkownika oraz na użytkowanie, powielanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i wykonywanie takich Treści Użytkownika w sposób dozwolony w ramach funkcjonalności Serwisu i zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo: (i) powyższe licencje udzielone przez użytkownika w odniesieniu do Treści Użytkownika zamieszczonych w ramach Serwisu pozostają w mocy nawet w przypadku usunięcia lub skasowania Treści Użytkownika z Serwisu przez użytkownika oraz (ii) powyższe licencje udzielone przez użytkownika w komentarzach na forum, referencjach lub zgłoszeniach zamieszczonych przez użytkownika są wieczyste i nieodwołalne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że – z wyłączeniem Treści Użytkownika – nie ma prawa ani tytułu do żadnych innych treści ani Materiałów (zob. punkt 11 poniżej), które pojawiają się w ramach Serwisu, w tym m.in. do żadnych informacji związanych z innym Kontem lub profilem użytkownika lub przechowywanych w ramach Serwisu.

(b) zrzeka się – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo – wszelkich praw osobistych do Treści Użytkownika, które mogą być dostępne dla użytkownika w dowolnej części świata i potwierdza, że takie prawa nie zostały zapewnione;

(c) wyznacza Dostawcę na swojego przedstawiciela posiadającego pełne uprawnienia do podpisywania wszelkich dokumentów oraz/lub podejmowania wszelkich działań, które Dostawca może uznać za stosowne w celu potwierdzenia wskazanego wyżej udzielenia praw i przekazania praw, udzielonych zgód i zrzeczenia się określonych praw;

(d) gwarantuje, że jest właścicielem Treści Użytkownika i że jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy (związania się niniejszym Regulaminu) oraz że Treści Użytkownika nie naruszają praw własności osób trzecich ani ich ani prywatności;

(e) potwierdza, że żadna z Treści Użytkownika nie będzie podlegała zobowiązaniu do zachowania poufności lub innemu zobowiązaniu wobec użytkownika lub dowolnej innej osoby oraz że Dostawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie takich Treści Użytkownika.

(f) przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Treści Użytkownika podlegają w każdym momencie zasadom naszej Polityki Dopuszczalnego Wykorzystania.

 1. Usunięcie lub dezaktywacja Treści Użytkownika oraz/lub Konta użytkownika

Użytkownik może zażądać usunięcia życiorysów (CV) i listów motywacyjnych logując się do Konta i klikając w Moje ustawienia oraz zakładki „Życiorysy” lub „Listy Motywacyjne”. Treści Użytkownika mogą zostać usunięte z widoku publicznego wyłącznie poprzez dezaktywację lub usunięcie Konta – poprzez zalogowanie się na Konto i przejście do zakładki Moje ustawienia.

W przypadku żądania usunięcia publicznych Treści Użytkownika, CV użytkownika lub jego profile nie będą już widoczne dla innych użytkowników w ramach Serwisu, ale jeżeli wcześniej uzyskano dostęp do Treści Użytkownika, w tym jego informacji, i jeśli były one przechowywane oraz/lub kopiowane przez inne osoby, Dostawca nie będzie w stanie usunąć tych informacji z ich systemów. W przypadku dezaktywacji Konta lub zwrócenia się o usunięcie Treści Użytkownika Dostawca zachowa logi i informacje nieidentyfikujące użytkownika wraz z archiwalną kopią informacji o użytkowniku, która nie jest dostępna dla użytkownika ani osób trzecich w ramach Serwisu, ale która może być wykorzystana do prowadzenia dokumentacji oraz do uzasadnionych wewnętrznych celów biznesowych. Użytkownik wyraża również zgodę i przyjmuje do wiadomości, że – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo – niektórych treści, które możemy dla niego stworzyć, nie da się usunąć po ich przesłaniu.

Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że Dostawca może przechowywać i wykorzystywać dane na różne sposoby, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i w Polityce Prywatności. Jeśli użytkownik zażąda od nas usunięcia swoich Treści Użytkownika, nie będą one już publicznie dostępne i – w zakresie dopuszczalnym przez prawo – Dostawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu ich usunięcia. Dostawca nie ma obowiązku utrzymywania Konta założonego przez użytkownika i może je usunąć w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, który to fakt Dostawca stwierdzi według własnego wyłącznego uznania (patrz również Polityka Dopuszczalnego Wykorzystania).

Zastrzeżenie prawne. Dostawca nie zatwierdza żadnej Treści Użytkownika przesłanej w ramach Serwisu przez jakiegokolwiek użytkownika lub innego licencjodawcę, ani też żadnej wyrażonej w niej opinii, rekomendacji lub porady, a ponadto Dostawca wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z Treściami Użytkownika. Dostawca nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie i prawa własności intelektualnej w ramach Serwisu i usunie Treści Użytkownika, jeśli zostanie we właściwym trybie powiadomiony, że takie Treści Użytkownika naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby (patrz również Powiadomienia o naruszeniach praw autorskich i własności intelektualnej). Dostawca zastrzega sobie prawo do usuwania Treści Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia.

 1. Nasza Społeczność i Polityka Dopuszczalnego Wykorzystania

W niniejszym punkcie przedstawiono zasady Polityki Dopuszczalnego Wykorzystania, która określa dopuszczalne praktyki związane z korzystaniem z Serwisu, w tym ograniczenia dotyczące Treści Użytkownika, nadużyć systemu i bezpieczeństwa. Z Serwisu należy korzystać w sposób zgodny z przeznaczeniem Serwisu oraz z warunkami odpowiedniej umowy z Dostawcą, w tym z naszym Regulaminem. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zasadami Polityki Dopuszczalnego Wykorzystania. Jeśli użytkownik nie zgadza się na którykolwiek z postanowień niniejszej części, musi zaprzestać korzystania z Serwisu. Dla celów niniejszego punktu termin „Dostawca” obejmuje wszystkie podmioty stowarzyszone Dostawcy, włączając w to spółki bezpośrednio i pośrednio zależne.

(a) Podsumowanie ogólnie zakazanego postępowania: Użytkownik nie będzie korzystał z Serwisu w celu przesyłania, rozpowszechniania lub przechowywania materiałów w sposób, który:

(i) narusza obowiązujące prawo lub regulacje;

(ii) może mieć negatywny wpływ na Serwis lub innych użytkowników;

(iii) może narazić Dostawcę na odpowiedzialność karną lub cywilną, lub

(iv) narusza, przekracza lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystuje jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku i prywatności. Użytkownik nie może ułatwiać nikomu naruszania którejkolwiek części niniejszego punktu lub odnośnych zasad polityki osób trzecich, w tym m.in. przekazywania, dystrybucji lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek produktów lub usług, które naruszają zasady określone w niniejszym punkcie lub zasady polityki innego dostawcy.

(b) Odpowiedzialne korzystanie z Serwisu: Użytkownik jest proszony o odpowiedzialne postępowanie podczas korzystania z Serwisu. Użytkownik może korzystać z Serwisu i jego zawartości wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w zgodzie z obowiązującym prawem, a ponadto nie może przechowywać, rozpowszechniać ani przesyłać za pośrednictwem Serwisu żadnych nielegalnych materiałów. Zabronione jest gromadzenie i przechowywanie danych osobowych innych użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przechowywanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie materiałów niezgodnych z prawem może narazić go na odpowiedzialność karną oraz/lub cywilną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli osoba trzecia twierdzi, że materiał umieszczony przez użytkownika w ramach Serwisu jest niezgodny z prawem, to na użytkowniku spoczywa ciężar wykazania, że jest on zgodny z prawem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że odpowiedzialność za wszystkie materiały zamieszczone publicznie lub przekazane prywatnie w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem ponosi wyłącznie ich nadawca, a nie Dostawca, oraz że użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie materiały zamieszczone, opublikowane publicznie lub w inny sposób przekazane w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem.

(c) Ograniczenia dotyczące treści. Dostawca wymaga, aby użytkownik nie publikował życiorysów, listów motywacyjnych, nie wysyłał e-maili, nie zamieszczał lub nie publikował na forach dostępnych w ramach Serwisu, ani nie udostępniał w inny sposób w ramach Serwisu żadnych treści, ani nie przejawiał zachowań, które naszym zdaniem:

UŻYTKOWNIK POWINIEN ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ, ŻE DOSTAWCA WSPÓŁPRACUJE Z ORGANAMI ŚCIGANIA I ZGŁASZA PODEJRZANE DZIAŁANIA.

(d) Nadużycie systemu: Użytkownik wyraża zgodę na to, że – bez ograniczeń – nie będzie podejmować następujących działań:

(e) Naruszenie systemów bezpieczeństwa: Użytkownikowi nie wolno korzystać z jakichkolwiek usług lub udogodnień udostępnianych w Serwisie w celu naruszenia jego bezpieczeństwa lub manipulowania zasobami systemu oraz/lub kontami. Surowo zabrania się używania lub rozpowszechniania narzędzi przeznaczonych do naruszania bezpieczeństwa (np. programów do odgadywania haseł, narzędzi do łamania zabezpieczeń lub narzędzi do sondowania sieci). W przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu przez użytkownika Dostawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych użytkownika administratorom systemu w innych witrynach lub organom ścigania w celu udzielenia im pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem.

(f) Odpowiedzialność za treści. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne materiały stworzone lub dostępne w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem i nie będzie sprawował żadnej kontroli redakcyjnej nad takimi materiałami. Dostawca nie jest zobowiązany do monitorowania takich materiałów, ale zastrzega sobie do tego prawo.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie ma obowiązku wstępnego sprawdzania Treści Użytkownika, aczkolwiek zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania dokonywać wstępnego sprawdzania, odrzucania lub usuwania dowolnych Treści Użytkownika. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na takie monitorowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie oczekiwać prywatności w odniesieniu do przesyłania swoich Treści Użytkownika, w tym – bez ograniczeń – materiałów wideo, komentarzy, wszelkich rozmów na czacie, komunikacji tekstowej lub głosowej, które mogą być udostępniane za pośrednictwem Serwisu. W przypadku, gdy Dostawca dokona wstępnej kontroli, odrzucenia lub usunięcia jakichkolwiek Treści Użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca zrobi to w interesie własnym, a nie w interesie użytkownika. Dostawca może dostarczyć użytkownikowi narzędzia do oznaczania Treści Użytkownika, ale nie składa żadnych przyrzeczeń ani oświadczeń dotyczących usuwania oznaczonych Treści Użytkownika.

Naruszenia zasad niniejszej Polityki Dopuszczalnego Wykorzystania można zgłaszać pod adresem: kwestieprawne@livecareer.pl

 1. Usługi dodatkowe, usługi w zakresie zamieszczania życiorysu zawodowego, powiadomienia o ofertach pracy

A. Zamieszczanie życiorysów

Zapewniamy usługi i narzędzia w zakresie tworzenia życiorysów zawodowych i CV. Ponadto nasze „Usługi zamieszczania życiorysów” mogą ułatwić zamieszczanie życiorysu lub profilu zawodowego użytkownika na różnych zewnętrznych stronach internetowych dotyczących kariery. Użytkownik, który zapisze się na oferowaną przez Dostawcę usługę zamieszczania życiorysów, wyraża zgodę na to, że Dostawca będzie korzystać z zastrzeżonych internetowych narzędzi do gromadzenia informacji w celu stworzenia profilu kariery dla użytkownika. Użytkownik zgadza się również, że sformułowania i interpretacja podanych przez niego informacji na potrzeby usługi zamieszczania życiorysów będą pozostawione do wyłącznego uznania Dostawcy, a Dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne decyzje o zamieszczeniu, niezamieszczeniu lub sformułowaniu informacji o użytkowniku w ramach usługi zamieszczania życiorysów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przed zamieszczeniem profilu zawodowego lub życiorysu użytkownika na zewnętrznej stronie internetowej poświęconej karierze Dostawca zaakceptuje regulamin użytkowania, politykę prywatności, a także inne zasady, o których zaakceptowanie może zostać poproszony na takich stronach. Użytkownik może sprawdzać zewnętrzne strony internetowe, na których Dostawca może publikować informacje użytkownika, aby zapoznać się z ich regulaminem użytkowania i zasadami polityki prywatności (Strony internetowe znajdują się tutaj. Korzystając z naszych usług zamieszczania życiorysów, użytkownik przyjmuje na siebie pełną i całkowitą odpowiedzialność za działania wykonywane przez Dostawcę w jego imieniu i na jego prośbę, tak jak za swoje działania. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że weźmie na siebie pełną odpowiedzialność i będzie osobiście odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania przez siebie z usług zamieszczania życiorysów.

Dostawca może również w ramach Serwisu oferować funkcje publikowania ofert pracy i zamieszczania życiorysów w określonych miejscach lub jurysdykcjach. Z funkcji tych mogą korzystać wyłącznie osoby poszukujące zatrudnienia oraz/lub informacji o karierze zawodowej. Analogicznie, z niektórych usług Dostawcy mogą korzystać wyłącznie pracodawcy poszukujący pracowników.

W zależności od lokalizacji lub jurysdykcji użytkownika Dostawca może dostarczać powiadomienia o ofertach pracy lub korzystać z usług osób trzecich i automatycznych wyszukiwarek w celu dostarczania powiadomień ofertach o pracy, dopasowywania ofert pracy znalezionych na zewnętrznych stronach internetowych dla osób poszukujących pracy do życiorysu lub profilu zawodowego użytkownika, zapytań o pracę wprowadzanych przez użytkownika oraz/lub innych danych dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkownika. Dostawca stara się dopasować dostępne informacje w celu zapewnienia, aby oferty pracy przedstawiane użytkownikowi w powiadomieniach o ofertach były zgodne z poszukiwanymi przez użytkownika możliwościami zatrudnienia, ale nie daje żadnej gwarancji, że użytkownik otrzyma poszukiwane przez siebie możliwości rozwoju kariery lub powiadomienia o ofertach pracy.

B. Resume Parsing

Dostawca może również oferować dodatkowe usługi, które mogą pomóc w procesie aplikacyjnym, takie jak śledzenie życiorysu oraz ułatwianie przesyłania i interpretacji danych zawartych w życiorysie przez osoby trzecie zaangażowane w proces aplikacyjny ("Parsowanie Życiorysu"). Pobierając swój życiorys, zgadzasz się, że Dostawca może dołączyć metadane i identyfikator do Twojego życiorysu i udostępnić go osobom trzecim, np. firmom zajmującym się parsowaniem, systemom śledzenia kandydatów (ang. applicant tracking systems, ATS) i pracodawcom w celu ułatwienia procesu aplikacyjnego i umożliwienia takim osobom trzecim, za pomocą technologii, przechwytywania danych, przetwarzania ich i dostarczania potencjalnemu pracodawcy, do którego złożyłeś podanie o pracę.

Aby sprawdzić, czy Twoje CV podlegało parsowaniu, przejdź do strony Statystyki CV na swoim koncie. Strona Statystyki CV może zawierać dane dotyczące działań związanych z przetwarzaniem życiorysu, które mogą obejmować (pod warunkiem dostępności) ilość procesów "parsowania" życiorysu, daty i lokalizację. Pamiętaj, że wszystkie te informacje mogą nie zawsze być dostępne. Ze względu na prywatność nie jesteśmy w stanie podać ci nazwiska lub nazwy osoby, podmiotu lub strony trzeciej, która parsuje Twoje CV. Nie gwarantujemy dokładności informacji na stronie Statystyki CV, jak również dokładności czasu ani lokalizacji wyświetlanych na stronie Statystyki CV, ponieważ niektóre osoby mogą używać blokerów lub sieci VPN, aby uniknąć technologii śledzenia, takich jak ta w usłudze parsowania CV. Za każdym razem, gdy osoba trzecia będzie parsować Twój życiorys, taka aktywność zostanie automatycznie przedstawiona na stronie Statystyki CV i pokaże użytkownikowi całkowitą liczbę działań związanych z parsowaniem unikalnego pobranego życiorysu, które zawiera określony identyfikator dokumentu. Twój życiorys może być parsowany wiele razy w ramach jednego procesu aplikacyjnego. Dlatego należy pamiętać, że liczba działań związanych z parsowaniem na stronie Statystyki CV nie determinuje, czy osoby trzecie lub pracodawcy przeanalizowali lub wyświetlili Twój życiorys. Zachęcamy do pobrania wielu życiorysów, aby uzyskać na każdym z nich unikalny identyfikator, co pomoże Ci śledzić działania wykonywane w stosunku do każdego z takich życiorysów.

Możemy również włączyć system powiadomień, aby powiadomić Cię, gdy Twój życiorys zostanie poddany parsowaniu, co możemy zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-a, jeśli taka usługa będzie dostępna. Takie powiadomienia będą dokonywane (pod warunkiem ich dostępności) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie, mającymi zastosowanie do powiadomień dla naszych subskrybentów. Przyjmujesz do wiadomości, że rzeczywisty czas między parsowaniem Twojego życiorysu a czasem wysłania powiadomienia do Ciebie zależy od wielu czynników, w tym usługi bezprzewodowej i zasięgu w obszarze, w którym się znajdujesz w tym czasie, oraz że takie powiadomienia mogą być opóźnione, czy też mogą wystąpić awarie dostawy lub inne problemy z transmisją. Na powiadomienia e-mail mogą mieć wpływ przerwy w dostępie do Internetu i inne problemy wpływające na transmisję i odbiór wiadomości e-mail.

Zawsze możesz zrezygnować z usług parsowania życiorysu i otrzymywania tych powiadomień. Aby zrezygnować, wejdź w zakładkę Statystyki CV lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.  Dostawca nie gwarantuje, że otrzymasz możliwość rozwoju swojej kariery ani że powiadomienia o usługach parsowania życiorysu będą spełniać Twoje wymagania.

Pamiętaj, że usługi parsowania życiorysu staną się dostępne tylko wtedy, gdy pobierzesz życiorys z tej witryny i udostępnisz go osobom trzecim w ramach procesu aplikacyjnego. Usługa parsowania życiorysów nie jest uruchamiana przez Dostawcę, lecz wyłącznie po bezpośrednim udostępnieniu życiorysu osobom trzecim, które są wyposażone w technologię parsowania niezbędną do przetwarzania usług Parsowania Życiorysu. Udostępniając swój życiorys osobom trzecim, robisz to na własne ryzyko.

C. Życiorys Online

Dostawca może oferować "Usługi Życiorysu Online". Usługi życiorysu online umożliwiają opublikowanie rozszerzonej wersji życiorysu ("Życiorys Online") i udostępnienie go online za pośrednictwem unikalnego adresu internetowego. Jeśli zarejestrujesz się w naszych usługach życiorysu online, zgadzasz się, że wykorzystamy informacje, które nam przekażesz, do utworzenia Twojego życiorysu online, które po jego opublikowaniu będzie publicznie dostępne dla wszystkich, którzy uzyskają dostęp do Twojego linku do życiorysu online. Możesz wykonać wiele kopii tego życiorysu online i uzyskać indywidualny identyfikator życiorysu online, który pozwoli Ci zidentyfikować, czy ktoś spojrzał na Twój unikalny życiorys online. Aby sprawdzić, czy Twój życiorys online został wyświetlony, przejdź do strony Statystyki CV Online na swoim koncie.

Twoja strona Statystyki CV Online dostarczy Ci wszystkich danych dotyczących Twojego życiorysu online, które mogą obejmować (pod warunkiem dostępności) liczbę wizyt, daty wizyt, lokalizację odwiedzającego, źródło i liczbę próśb o kontakt otrzymanych w ciągu ostatnich 30 dni. Pamiętaj, że nie wszystkie te informacje mogą być dostępne. Ze względu na ochronę prywatności nie jesteśmy w stanie podać imienia i nazwiska osoby przeglądającej Twój życiorys online. Nie gwarantujemy dokładności informacji na stronie Statystyki CV Online, jak również dokładności czasu ani lokalizacji wyświetlanych na stronie Statystyki CV Online, ponieważ niektóre osoby mogą używać blokerów lub sieci VPN, aby uniknąć technologii śledzenia, takich jak ta w Twoim życiorysie online. Ponadto, za każdym razem, gdy osoba trzecia odwiedzi Twój życiorys online, wizyta zostanie automatycznie wyróżniona na stronie Statystyki CV Online i dostarczy użytkownikowi całkowitą liczbę wizyt pogrupowanych na podstawie następujących cech: źródło, kraj, miasto i znacznik czasu. Jeśli opcja "Dołącz link do życiorysu online" jest włączona dla określonego życiorysu, wizyty przypisane do tych linków będą prezentowane na stronie Statystyki CV Online wraz z unikalnym identyfikatorem życiorysu online, z którego pochodzą. Domyślnie, gdy życiorys online zostanie opublikowany, otrzymasz adres internetowy z unikalnym identyfikatorem, który pozwoli nam śledzić i zbierać powyższe dane. Jednakże, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci dokładne informacje, nie gwarantujemy dokładności żadnych z powyższych danych śledzenia ani statystyk wyświetlanych na stronie Statystyki CV Online.

Twój życiorys online będzie zawierać informacje, które podałeś i zgodziłeś się opublikować, a także formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu, kto ma dostęp do Twojego linku do życiorysu online, prośbę o skontaktowanie się z Tobą. NIE UJAWNIMY TWOICH DANYCH KONTAKTOWYCH ŻADNYM OSOBOM TRZECIM. Nie mamy jednak obowiązku wstępnego sprawdzania informacji dostarczonych przez Ciebie, co oznacza, że jeśli zdecydujesz się umieścić swoje dane kontaktowe w dowolnej sekcji swojego życiorysu online, zostaną one opublikowane i publicznie dostępne dla wszystkich. Za każdym razem, gdy osoba trzecia odwiedzi Twój życiorys online i wyśle prośbę o kontakt, wyślemy Ci powiadomienie e-mail z danymi kontaktowymi i wiadomością pozostawioną przez osobę trzecią ("Nadawca"). Jeśli zdecydujesz się kontynuować komunikację z Nadawcą, robisz to całkowicie na własne ryzyko. Twoja komunikacja z Nadawcą nie jest pod kontrolą Dostawcy i potwierdzasz, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek elementy treści / informacji, które otrzymujesz od Nadawcy. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszego życiorysu online wyrażasz jednocześnie zgodę na to, że (a) Twój życiorys online będzie dostępny dla każdego, w tym dla osób trzecich, oraz że (b) Twoja komunikacja z taką osobą trzecią będzie odbywać się na Twoje własne ryzyko. Dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, o które możesz zostać poproszony przez Nadawcę, a Ty nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń przeciwko nam w odniesieniu do takiej komunikacji i korzystania z życiorysu online. Dostawca nie gwarantuje, że otrzymasz możliwość rozwoju swojej kariery lub powiadomienia o pracy, której pragniesz, ani że wiadomości otrzymane od Nadawcy spełnią Twoje wymagania. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wiadomości lub hiperłącza osadzone w wiadomościach otrzymanych od Nadawcy. W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane poleganiem na informacjach od Nadawcy lub komunikacją z Nadawcą. Dostawca nie podejmuje żadnych działań w celu weryfikacji próśb o kontakt pochodzących od Nadawcy pod jakimkolwiek kątem, w tym pod kątem ich dokładności, legalności czy nienaruszania prawa.

WSZELKA KOMUNIKACJA Z NADAWCĄ ODBYWA SIĘ NA TWOJE WŁASNE RYZYKO I BĘDZIE PODLEGAĆ WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYM W NINIEJSZYM REGULAMINIE. GRUPA DOSTAWCY (ZDEFINIOWANA W PUNKCIE 18) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, RZECZYWISTE, NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB INNE) WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA ŻYCIORYSU ONLINE. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA ZASTOSOWANIE DO CIEBIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI POWYŻSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZENIA BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO CIEBIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w Twojej jurysdykcji, zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Dostawcę i jego członków organów, dyrektorów, pracowników, agentów, dystrybutorów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, zobowiązaniami, kosztami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi kosztami usług prawnych, wynikającymi z korzystania przez Ciebie z usług życiorysu online (lub formularza kontaktowego, jeśli działasz jako Nadawca).

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach anulowanie subskrypcji może nie spowodować cofnięcia publikacji życiorysu online. Możesz zarządzać swoim życiorysem online, logując się na swoje Konto i wchodząc do odpowiedniej sekcji. Możesz edytować zawartość i projekt życiorysu online w ramach dostępnych funkcji, a także ręcznie publikować i cofać publikację swojego życiorysu online. Należy pamiętać, że po cofnięciu publikacji życiorysu online funkcja formularza kontaktowego, a także funkcja śledzenia zostaną automatycznie wyłączone, a Twój życiorys online nie będzie dostępny dla osób trzecich. Cofnięcie publikacji Twojego życiorys online może również nastąpić poprzez dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta. Gdy poprosisz o usunięcie swojego Konta, Twój życiorys online nie będzie już widoczny. Jednakże wraz z ujawnieniem informacji w życiorysie online, zawarte tam informacje mogły stać się już wcześniej dostępne, przechowywane i / lub kopiowane przez inne osoby, przez co nie jesteśmy w stanie usunąć informacji z ich systemów. Udostępniając swój życiorys online osobom trzecim, robisz to na własne ryzyko. Po opublikowaniu życiorysu online nie mamy kontroli nad Twoimi publicznie dostępnymi danymi.

Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego dostępnego za pośrednictwem życiorysu online, aby skontaktować się z dowolnym użytkownikiem, działasz wówczas jako Nadawca. Jako Nadawca przyjmujesz do wiadomości, że Dostawca nie ma obowiązku wstępnego sprawdzania informacji dostarczonych przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo, według własnego uznania, do wstępnego sprawdzania, odrzucania lub usuwania wszelkich informacji. Korzystając z formularza kontaktowego w życiorysie online, zgadzasz się na postanowienia niniejszego Regulaminu i wyrażasz nieodwołalną zgodę na powyższe monitorowanie przez Dostawcę. Przyjmujesz także do wiadomości i zgadzasz się, że nie oczekujesz prywatności w odniesieniu do przekazywanych informacji (w tym imienia, nazwiska, danych kontaktowych) dostarczonych za pośrednictwem formularza kontaktowego.  Jeśli Dostawca wstępnie sprawdza, odmawia lub usuwa jakiekolwiek informacje podane za pośrednictwem formularza kontaktowego, przyjmujesz do wiadomości, że Dostawca robi to na korzyść Dostawcy, a nie Twoją. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że Dostawca nie gwarantuje, iż użytkownik odpowie na Twoją prośbę o kontakt.

Jako Nadawca jesteś proszony o podanie prawdziwych i dokładnych danych w formularzu kontaktowym. Zabronione jest podawanie danych innej osoby niż Ty. Wyślemy Ci kopię informacji podanych w formularzu kontaktowym na Twój adres e-mail.

Przyjmujesz do wiadomości, że przechowywanie, rozpowszechnianie lub przesyłanie materiałów niezgodnych z prawem może narazić Cię na odpowiedzialność karną i/lub cywilną. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie materiały lub informacje, które wysyłasz. Ponadto jesteś zobowiązany do powstrzymania się od przesyłania jakichkolwiek materiałów komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych lub korzystania z życiorysu online w celach komercyjnych. Wymagamy, abyś nie dostarczał żadnych treści, które naruszają jakiekolwiek prawo lub mogą być uznane za naruszające jakiekolwiek prawo. Jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, a także zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu, a w szczególności zobowiązań określonych w ust. 7 niniejszego Regulaminu.

D. Feedback Tool

Dostawca może oferować usługę „Feedback Tool". Usługa „Feedbak Tool" pozwoli Ci udostępnić link do swojego życiorysu utworzonego na naszej Stronie dowolnej osobie i otrzymać informacje zwrotne w postaci opinii i komentarzy. Gdy udostępnisz link do swojego życiorysu, będzie on publicznie dostępny dla wszystkich, którzy uzyskają dostęp do tego linku i zaakceptują nasz Regulamin. Dlatego też zalecamy wysłanie linku wyłącznie do osób, którym ufasz. Każda osoba mająca dostęp do Twojego linku będzie mogła przekazać Ci opinię na temat Twojego życiorysu, dodając komentarze. Powiadomimy Cię e-mailem za każdym razem, gdy otrzymasz komentarz do swojego życiorysu. W każdej chwili możesz dezaktywować te powiadomienia. Jeśli zdecydujesz się korzystać z „Feedback Tool” stanowi to jednoczesne wyrażenie zgody na to, że (a) Twój życiorys będzie dostępny dla każdego, kto uzyska dostęp do linku i (b) Twoja komunikacja z taką osobą trzecią („Komentator") będzie odbywać się wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Dostawca nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w związku z komentarzami otrzymanymi od Komentatorów. Jako użytkownik nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec nas w związku z takimi komentarzami i korzystaniem z „Feedback Tool”. Dostawca nie gwarantuje, że otrzymane komentarze spełnią Twoje oczekiwania. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek hiperłącza osadzone w otrzymanych komentarzach. W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane poleganiem na komentarzach lub komunikacją z Komentatorem. Usługodawca nie dokłada żadnych starań, aby przeglądać jakiekolwiek komentarze w jakimkolwiek celu, w tym pod kątem ich dokładności, legalności lub ewentualnego naruszania praw.

Należy pamiętać, że po wysłaniu linku do życiorysu z prośbą o komentarz nie możemy zapewnić, czy jakakolwiek inna osoba niż Komentator, nie będzie miała dostępu do Twojego życiorysu, ponieważ nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Komentator wykorzystuje link, który udostępniasz. Ze względu na ochronę prywatności możesz w każdej chwili ręcznie dezaktywować link do swojego życiorysu.

Link wygaśnie również po dezaktywacji lub usunięciu Twojego konta. Jednak po wysłaniu linku do swojego życiorysu może on być już wcześniej dostępny, przechowywany i / lub kopiowany przez inne osoby, a przez to nie jesteśmy w stanie usunąć informacji z ich systemów. Wysyłając link do swojego życiorysu, robisz to na własne ryzyko.

Jeżeli komentujesz życiorys, które został Ci udostępniony przez inną osobą, działasz w ten sposób jako Komentator. Jako Komentator wyrażasz zgodę na to, że możesz użyć linku do życiorysu udostępnionego przez jednego z naszych użytkowników wyłącznie w celu dostarczenia komentarzy/opinii do treści życiorysu tego użytkownika. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wykorzystanie otrzymanego linku w jakimkolwiek innym celu lub wbrew woli użytkownika. Ponadto akceptujesz, że Dostawca nie ma obowiązku wstępnego weryfikowania Twoich komentarzy. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo, według własnego uznania, do wstępnego sprawdzenia, odrzucenia, zmiany lub usunięcia każdego komentarza. Możemy również wykorzystać każdy komentarz do dowolnego celu, który uważamy za konieczny, w szczególności w celu ulepszenia naszych usług, marketingu lub referencji.

Jako Komentator akceptujesz fakt, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie komentarze, które dostarczasz. Jesteś również zobowiązany do tego, aby nie dostarczać żadnych treści, które naruszałyby jakiekolwiek prawo lub które mogłyby zostać uznane za naruszające jakiekolwiek prawo. Jako odbiorca linku do życiorysu online, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, a w szczególności obowiązków określonych w ust. 7 niniejszego Regulaminu.

E. InterviewCheck

Dostawca może oferować usługę "InterviewCheck", będącą dodatkową usługą, która może pomóc w przygotowaniu się do procesu rekrutacji. InterviewCheck pozwala odpowiedzieć na pytania, które mogą być wykorzystane w prawdziwej rozmowie kwalifikacyjnej i uzyskać informacje zwrotne na temat odpowiedzi. Pytania przygotowane wcześniej przez doświadczonych członków naszego zespołu są przykładami i nie możemy zagwarantować, że pojawią się one w rzeczywistym procesie rekrutacji do pracy. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec nas z tytułu korzystania z usługi InterviewCheck.

Pytania są otwarte i nie mamy kontroli nad Twoimi odpowiedziami. Dostawca nie dokłada żadnych starań, aby przeglądać zawartość Twoich odpowiedzi w jakimkolwiek celu, w tym pod kątem ich dokładności, legalności czy nienaruszania praw, za wyjątkiem dostarczania informacji zwrotnych na temat udzielonych odpowiedzi. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za to, że zawartość Twoich odpowiedzi będzie dokładna, legalna i nie będzie naruszać prawa. Gwarantujesz także, że jesteś właścicielem tej zawartości i jesteś uprawniony/na do związania się niniejszym Regulaminem, oraz że zamieszczana zawartość nie narusza praw własności ani praw do prywatności osób trzecich. Potwierdzasz, że żadna zawartość Twoich odpowiedzi nie będzie podlegać żadnym zobowiązaniom do zachowania poufności lub zobowiązaniom innego rodzaju, względem Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby, i że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie takiej zawartości. Wymagamy, abyś nie dostarczał żadnych treści, które naruszają jakiekolwiek prawo, lub że mogą one zostać uznane za naruszające jakiekolwiek prawo.

Po zakończeniu symulacji wyświetlimy Ci ostateczny wynik i podsumowanie oparte wyłącznie na Twoich odpowiedziach (zwane dalej łącznie "podsumowaniem"). Podsumowanie będzie wynikiem automatycznej interpretacji Twoich odpowiedzi. Dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do otrzymanego przez Ciebie podsumowania. Twoje podsumowanie ma charakter poglądowy i nie możemy zagwarantować, że będzie odzwierciedlać rezultat, który mógłbyś/mogłabyś otrzymać w rzeczywistym procesie rekrutacji. W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane poleganiem na otrzymanym przez Ciebie podsumowaniu. Dostawca nie gwarantuje, że otrzymany wynik lub podsumowanie spełni Twoje wymagania.

Możesz również uzyskać dostęp do podsumowania za pomocą linku, który możemy wysłać na Twoją prośbę na podany przez Ciebie adres e-mail. Zdecydowanie zalecamy zachowanie ostrożności podczas wprowadzania adresu e-mail. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy adres e-mail lub celowo wprowadzisz adres e-mail innej osoby, osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do Twojego podsumowania. Pamiętaj, że po tym, jak podasz swój adres e-mail, nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Ty lub strona trzecia będziecie korzystać z Twojego podsumowania. Ze względu na ochronę prywatności link do podsumowania będzie aktywny przez ograniczony czas. Po spełnieniu prośby o dostarczenie linku do podsumowania, może dojść do sytuacji, w której osoba trzecia uzyska do niego dostęp, przechowa go i / lub skopiuje, a wówczas my nie jesteśmy w stanie usunąć informacji z ich systemów.

Udostępniając link do podsumowania, robisz to na własne ryzyko. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie otrzymanego linku w jakimkolwiek innym celu niż zapoznanie się z podsumowaniem. Ponadto potwierdzasz, że Dostawca nie ma obowiązku wstępnego sprawdzania Twojego podsumowania. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do wstępnego sprawdzania, odrzucania, zmieniania lub usuwania wszelkich podsumowań według własnego uznania. Możemy wykorzystać podsumowanie do dowolnego celu, który uważamy za konieczny, w szczególności w celu ulepszenia naszych usług, usług marketingowych lub referencji.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach możesz skorzystać z usługi InterviewCheck jako Gość. W takim przypadku wszystkie postanowienia określone w niniejszych warunkach, które mają zastosowanie do Zarejestrowanego Użytkownika, będą miały zastosowanie odpowiednio do Ciebie, w szczególności punkt 5-7 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Płatności i subskrypcje

W przypadku zakupu dowolnych usług oferowanych przez Dostawcę za opłatą – czy to jednorazową, czy w ramach subskrypcji – użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie informacji o płatnościach użytkownika przez zewnętrznych usługodawców współpracujących z Dostawcą. Zezwalasz również Dostawcy, za pośrednictwem takich zewnętrznych usługodawców, na wykorzystanie Twojej metody płatności do przetwarzania Twoich stałych opłat za subskrypcję oraz do przetwarzania nieplanowanych transakcji zakupu dokonanych przez Ciebie za pośrednictwem Strony. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do uiszczania odpowiednich opłat za zamówione usługi (w tym – bez ograniczeń – do uiszczania opłat okresowych za subskrypcje np. miesięczne lub roczne) w momencie ich wymagalności wraz ze wszystkimi należnymi podatkami, a także do zwrócenia Dostawcy wszelkich kosztów windykacji i odsetek za zaległe kwoty.

Wszelkie opłaty cykliczne będą ustalane według ceny uzgodnionej w momencie zakupu. Szczegółowe warunki rozliczeń za zamówione usługi zostaną opisane na stronie oferty na Stronie. Po zarejestrowaniu się na automatyczne lub cykliczne naliczanie opłat, użytkownik zostanie ponownie powiadomiony o warunkach naliczania opłat oraz o sposobie zaprzestania powtarzającego się naliczania opłat na pokwitowaniu transakcji. Zapisując się na usługi Dostawcy z powtarzającymi się płatnościami, uznaje się, że wyrażasz tym samym zgodę na te warunki rozliczeń, jak opisano szczegółowo na Stronie. W przypadku, gdy wybrana przez Ciebie metoda płatności nie zostanie pomyślnie przetworzona, upoważniasz nas do wykonania częściowej płatności w zakresie dostępnego salda na Twojej karcie. Pozostałe saldo zostanie obciążone osobną transakcją z tej samej karty lub z dowolnej innej zarejestrowanej karty. Ponadto upoważniasz nas do obciążenia Cię bezzwrotną opłatą administracyjną w wysokości do 2,50 USD lub równowartością tej kwoty w innych krajach, za każdą nieudaną lub częściową płatność, co ma na celu utrzymanie subskrypcji w stanie tymczasowej aktywności do czasu, gdy pełna opłata subskrypcyjna zostanie przetworzona pomyślnie, a subskrypcja odnowiona.

W odniesieniu do zakupów niecyklicznych, takich jak pobieranie pojedynczych życiorysów, wydruków lub wiadomości e-mail, o ile takie zakupy są dostępne, wyrażasz zgodę na to, że Dostawca obciąży Cię wybraną metodą płatności za każdy z takich niecyklicznych zakupów, indywidualnie, w momencie zakupu. Takie indywidualne transakcje są ostateczne i dlatego, jeśli chcesz otrzymać nową, zmodyfikowaną wersję swojego pobranego, wydrukowanego lub wysłanego pocztą elektroniczną życiorysu, będzie to wymagało osobnego zakupu.

Dostawca może oferować niektóre usługi typu premium, jak np. ocena CV, sporządzanie CV, raport kariery premium i pisanie listu motywacyjnego, które nie są wliczone w koszt podstawowych usług świadczonych przez Dostawcę w ramach podstawowej subskrypcji. Brak zapłaty za zakupione usługi premium może skutkować wygaśnięciem subskrypcji. Ponadto oferty próbne mogą dawać dostęp do pewnych ograniczonych usług i obejmować tylko jedno pobranie, wydruk lub wysłanie wiadomości e-mail, przy czym za dodatkowe pobranie, wydruk lub wysłanie wiadomości e-mail w okresie próbnym pobierana jest osobna opłata. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą próbną.

 

W zależności od miejsca, w którym użytkownik zawiera transakcję z Dostawcą, zastosowanej metody płatności oraz miejsca udostępnienia metody płatności transakcja może podlegać opłatom z tytułu różnic kursowych lub cenowych ze względu na kursy wymiany walut. Transakcja może również podlegać opłatom z tytułu różnic kursowych ustalanych przez bank lub wystawcę karty. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opłaty ani narzuty z tytułu różnic kursowych i nie będzie zwracać ani rekompensować opłat nałożonych przez bank lub wystawcę karty. Dostawca nie obsługuje wszystkich metod płatności, walut i lokalizacji płatności. Jeżeli metoda płatności wykorzystywana przez użytkownika w transakcjach z Dostawcą, np. karta kredytowa, osiągnie swój termin ważności, a użytkownik nie zmodyfikuje informacji o metodzie płatności ani nie anuluje swojego Konta lub odnośnej usługi, tym samym upoważnia Dostawcę do dalszych rozliczeń z użyciem tej metody płatności i pozostaje odpowiedzialny za wszelkie niepobrane kwoty. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania opłat do końca okresu subskrypcji aż do chwili rezygnacji z subskrypcji. Wszystkie należne podatki są obliczane na podstawie informacji rozliczeniowych podanych przez użytkownika w momencie zakupu.

Dostawca ma prawo do zmiany cen usług w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem warunków powiadomienia opisanych w punkcie 3 (Zmiany).

 1. Rezygnacja

Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta lub wchodząc na stronę rezygnacji online w części Moje konta i Moje ustawienia. Aby potwierdzić żądanie rezygnacji, Dostawca wyśle wiadomość e mail z numerem rezygnacji z subskrypcji. Jeśli użytkownik nie otrzyma takiego potwierdzenia, a nadal zamierza zrezygnować z subskrypcji, powinien skontaktować się bezpośrednio z działem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy. Dostawca może dokonać zwrotu opłaty, jeśli zawiadomienie o rezygnacji z subskrypcji zostanie przekazane przed zakończeniem okresu próbnego, o ile taki okres próbny jest oferowany. Dostawca nie gwarantuje zwrotu opłaty po zakończeniu okresu próbnego.

Informacja dla rezydentów Unii Europejskiej:

Ze względu na charakter Usług, akceptując niniejszy Regulamin, zgadzasz się na natychmiastowe dostarczenie Usług i powiązanych treści cyfrowych i przyjmujesz do wiadomości, że tracisz prawo do odstąpienia od umowy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie nabywane usługi podlegają warunkom niniejszego Regulaminu oraz wszelkim dodatkowym warunkom dotyczącym dostarczania danego produktu lub usługi. Zwracamy uwagę, że warunki płatności i abonamentów dla pracodawców reguluje Dodatkowy Regulamin dla Pracodawców.

Dostawca dokłada wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej opisać każdy produkt lub usługę, które są oferowane w ramach Serwisu. Jesteśmy jednak ludźmi i dlatego nie gwarantujemy, że specyfikacje produktów, ceny lub inne treści zawarte w serwisach internetowych są kompletne, poprawne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów. W przypadku jakichkolwiek błędów dotyczących cen lub specyfikacji Dostawca ma prawo do odmowy lub anulowania wszelkich zamówień według własnego uznania. W takich przypadkach mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki.

 1. Własność intelektualna, znaki towarowe i prawa autorskie Dostawcy

Użytkownik zgadza się, że w stosunkach między nim a Dostawcą (oraz spółkami stowarzyszonymi Dostawcy i dostawcami) Dostawca jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w Serwisie oraz wszystkich narzędziach oraz wszelkich związanych z nimi praw własności intelektualnej, z wyjątkiem Treści Użytkownika i innych Treści Zarejestrowanych Użytkowników. Serwis jako całość jest chroniony prawami autorskimi jako dzieło zbiorowe, a poszczególne utwory lub treści pojawiające się na Stronie lub dostępne za jej pośrednictwem, będące własnością Dostawcy lub licencjonowane przez Dostawcę lub jego dostawców treści, również podlegają ochronie praw autorskich w kraju i za granicą. Analogicznie, żadne pliki danych, pliki programów, oprogramowanie, kod, zastrzeżone metody, systemy i inne materiały, które są udostępniane do pobrania lub wykorzystywane w ramach Serwisu („Materiały”) nie mogą być kopiowane, modyfikowane, reprodukowane, publikowane, ponownie publikowane, przekazywane, sprzedawane, oferowane do sprzedaży lub redystrybuowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy oraz bez uprzedniej pisemnej zgody odnośnych licencjodawców współpracujących z Dostawcą. Materiały są chronione prawami autorskimi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności.

Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich powiadomień o prawach autorskich, informacji lub ograniczeń zawartych w naszych Materiałach lub do nich dołączonych. Żaden element niniejszej Umowy nie daje użytkownikowi prawa do otrzymania kopii Materiałów Dostawcy ani do uzyskania do nich dostępu, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to ogólnie i zwyczajowo dozwolone w ramach Serwisu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Niektóre nazwy, logotypy, cechy wyróżniające, identyfikatory źródeł i inne materiały wyświetlane na Stronie lub w Serwisie, w tym ich „wygląd i ogólne wrażenie”, stanowią znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, zewnętrzne formy produktu lub logotypy („znaki towarowe”) Dostawcy lub innych podmiotów. Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością Dostawcy, które pojawiają się na niniejszej stronie, są własnością ich odpowiednich właścicieli. Użytkownik nie jest upoważniony do używania takich znaków towarowych. Dostawca lub inne podmioty zachowują własność wszystkich takich znaków towarowych oraz związaną z nimi wartość firmy. O ile użytkownik nie uzyska uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, nie może kopiować, rozpowszechniać, publicznie wykonywać, publicznie prezentować, cyfrowo wykonywać (w przypadku nagrań dźwiękowych) ani tworzyć utworów pochodnych na podstawie utworów chronionych prawem autorskim udostępnianych lub dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownikowi nie ma prawa usuwać, zmieniać ani zasłaniać informacji o prawach autorskich, znaku towarowego, znaku usługowego ani innych informacji o prawach własności włączonych do Serwisu lub mu towarzyszących.

 1. Korzystanie z Materiałów przez użytkownika.

Prawo użytkownika do korzystania z Serwisu oraz wszelkich Materiałów lub innych treści w nim zawartych jest uzależnione od przestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Modyfikacja lub wykorzystanie Materiałów lub innych treści zawartych w Serwisie do celów niedozwolonych w niniejszym Regulaminie może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej Dostawcy (patrz punkt 11 powyżej) chronionych prawem oraz niniejszym Regulaminem i jest zabronione.

Użytkownik może kopiować, uzyskiwać dostęp, pobierać i wyświetlać Materiały oraz wszelkie inne treści wyświetlane w Serwisie w celach niekomercyjnych, osobistych lub rozrywkowych wyłącznie na jednym komputerze. Materiały i wszelkie inne treści zawarte w Serwisie nie mogą być w inny sposób kopiowane, powielane, ponownie publikowane, przesyłane, wyświetlane, publikowane, przekazywane, rozpowszechniane, licencjonowane lub wykorzystywane w żaden sposób, chyba że Dostawca wyraźnie na to zezwoli. Jakiekolwiek zezwolenie na kopiowanie lub pobieranie Materiałów udzielone przez Dostawcę w dowolnej części Serwisu z dowolnego powodu jest ograniczone do wykonania pojedynczej kopii przeznaczonej do użytku niekomercyjnego, osobistego, rozrywkowego wyłącznie na jednym komputerze i wiąże się z koniecznością zachowania przez użytkownika wszelkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności. Używanie dowolnych Materiałów na dowolnej innej stronie internetowej lub w komputerowym środowisku sieciowym jest zabronione. Zabrania się również dekompilacji, tzw. inżynierii odwrotnej, dekompletacji lub innej redukcji kodu używanego w dowolnym oprogramowaniu w ramach Serwisu do postaci odczytywalnej w celu zbadania struktury takiego oprogramowania oraz/lub skopiowania go lub stworzenia innych produktów opartych (w całości lub w części) na takim oprogramowaniu (więcej informacji zawiera Polityka Dopuszczalnego Wykorzystania).

Informacja dla rezydentów Unii Europejskiej:

Jeśli jesteś rezydentem UE, Twoje ustawowe prawa i inne uprawnienia wynikające z dyrektywy 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, wdrożone odpowiednio przez każde państwo członkowskie, pozostają nienaruszone. Poza wyjątkami od czynności zastrzeżonych wszystkie działania wymagają autoryzacji przez Dostawcę.

 1. Dyskurs publiczny i fora

Serwis może zawierać różne tablice ogłoszeń, pokoje czatów, strony społeczności, komentarze lub funkcje czatu bądź inne fora („Fora”), na których użytkownik może zamieszczać własne Treści Użytkownika, w tym m.in. własne uwagi i komentarze na wyznaczone tematy oraz na temat Treści innych użytkowników. Dostawca nie może zagwarantować, że inni użytkownicy nie będą korzystać z pomysłów i informacji udostępnionych przez użytkownika. Z tego względu, jeżeli użytkownik ma pomysł lub informacje, które chciałby zachować w tajemnicy oraz/lub nie życzy sobie, aby korzystały z nich inne osoby, nie powinien umieszczać ich publicznie w Serwisie. Ujawniając informacje lub opierając się na jakichkolwiek informacjach na Forach, użytkownik czyni to na własne ryzyko. Dostawca zastrzega sobie prawo – ale nie obowiązek – monitorowania Forów lub wszelkich wpisów lub innych materiałów, które użytkownik lub inni użytkownicy przekazują lub zamieszczają na Forach, zmiany lub usunięcia takich materiałów oraz ujawnienia takich materiałów i okoliczności towarzyszących ich przekazywaniu stronom trzecim w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu lub spełnienia obowiązków prawnych lub żądań organów władz. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na Forach dostępna jest duża ilość informacji i że osoby biorące udział w Forach mogą okresowo zamieszczać wiadomości lub wyrażać stwierdzenia, które – umyślne bądź nie – mogą być niepoprawne, wprowadzające w błąd, oszukańcze, obraźliwe, a nawet niezgodne z prawem. Dostawca nie popiera takich wiadomości ani stwierdzeń ani nie ponosi za nie odpowiedzialności, co dotyczy także wszelkich opinii, porad, informacji bądź innych wypowiedzi wygłaszanych lub wyświetlanych na Forach przez użytkownika lub innych użytkowników. Opinie wyrażane na Forach odzwierciedlają wyłącznie opinie użytkownika oraz/lub innych użytkowników i nie muszą odzwierciedlać opinii Dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w postach, za hiperłącza umieszczone w wiadomościach ani za jakiekolwiek rezultaty uzyskane w wyniku wykorzystania informacji zawartych na Forach. Dostawca w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wykorzystywaniem przez użytkownika informacji zawartych na Forach lub w zamieszczonych Treściach użytkowników bądź spowodowane korzystaniem z Forów lub zamieszczonych Treści użytkowników. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z FORÓW NA WŁASNE RYZYKO, A KORZYSTANIE TO PODLEGA ZASTRZEŻENIOM PRAWNYM I OGRANICZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYM W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

 1. Zgłoszenia wysyłane na prośbę Dostawcy

W różnych miejscach Strony mogą okresowo pojawiać się sformułowane wprost zachęty do zgłaszania pomysłów lub ulepszeń w drodze promocji, ankiet lub w inny sposób („zgłoszenia wysyłane na prośbę Dostawcy”). Dostawca może niekiedy zachęcać użytkowników do udziału w takich zgłoszeniach. W takim przypadku użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z ewentualnymi dodatkowymi warunkami regulującymi kwestie związane z takimi zgłoszeniami, ponieważ będą one miały wpływ na prawa użytkownika. Jeśli zgłoszeń nie regulują żadne dodatkowe warunki, wówczas do wszelkich zgłoszeń wysyłanych na prośbę Dostawcy stosują się w pełni warunki niniejszego Regulaminu. ŻADEN MATERIAŁ PRZESŁANY DO DOSTAWCY NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU TRAKTOWANY JAKO POUFNY. Bez względu na zwyczaje i praktyki branżowe Dostawca nie będzie płacić za korzystanie z jakichkolwiek treści lub zgłoszeń przesłanych przez użytkownika na Stronie. Dostawca może wykorzystywać takie treści i zgłoszenia w charakterze referencji od użytkowników.

 1. Zastrzeżenie prawne dotyczące referencji użytkowników

Serwis może zawierać referencje i opinie („Referencje”) pochodzące od użytkowników naszych usług. Referencje stanowią odzwierciedlenie rzeczywistych doświadczeń i opinii użytkowników. Doświadczenia te mają jednak charakter osobisty i dotyczą konkretnych użytkowników, a więc niekoniecznie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników korzystających z usług Dostawcy. Dostawca nie twierdzi, a użytkownik nie powinien zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia. INDYWIDUALNE WYNIKI UZYSKIWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ.

Referencje dotyczące Serwisu są przekazywane w różnych formatach, jak np. tekst, materiały audio oraz/lub wideo, i są weryfikowane przez Dostawcę przed ich zamieszczeniem. Pojawiają się one w Serwisie w formie przekazanej przez użytkowników, z wyjątkiem korekty błędów gramatycznych lub pisarskich. Niektóre referencje mogą zostać skrócone w ramach dążenia do zwięzłości, w przypadku gdy pełna treść referencji zawierała nadmiarowe informacje nieistotne dla ogółu użytkowników. Zdjęcia dodane do referencji nie zawsze przedstawiają osobę będącą autorem referencji. Poglądy i opinie zawarte w referencjach należą wyłącznie do danego użytkownika i nie odzwierciedlają poglądów i opinii Dostawcy. Dostawca nie jest powiązany z użytkownikami przekazującymi referencje, a użytkownicy nie otrzymują wynagrodzenia pieniężnego ani innych świadczeń za udzielenie referencji, z wyjątkiem przypadków, gdy referencje stanowią element zgłoszeń nadsyłanych na prośbę Dostawcy w zamian za określone świadczenia.

 1. Powiadamianie o prawach autorskich i naruszeniach prawa

Dostawca przestrzega praw własności intelektualnej innych osób i zachęca do tego użytkowników. W związku z tym Dostawca prowadzi politykę usuwania treści naruszających prawa własności intelektualnej innych osób, zawieszania dostępu do Serwisu (lub dowolnej jego części) wobec każdego użytkownika, który korzysta z Serwisu z naruszeniem praw własności intelektualnej innych osób oraz/lub politykę likwidowania – w odpowiednich okolicznościach – Konta dowolnego użytkownika korzystającego z Serwisu z naruszeniem praw własności intelektualnej innych osób.

(a) Złożenie zawiadomienia o usunięciu treści naruszających prawo. Wdrożyliśmy procedury pozwalające na otrzymywanie pisemnych powiadomień o zgłoszonym naruszeniu praw autorskich oraz na rozpatrywanie takich roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem (w tym rozdz. 17. Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code), § 512 ustawy o prawie autorskim Digital Millennium Copyright Act, „DMCA”). Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej są naruszane przez użytkownika niniejszej Strony, prosimy o przesłanie pisemnego powiadomienia do naszego przedstawiciela zajmującego się powiadomieniami o naruszeniach:

drogą pocztową:

Attn: BOLD LLC, DMCA Designated Agent,

City View Plaza II, Ste 6000

48 Road 165

Guaynabo, Puerto Rico 00968 (Portoryko)

albo pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: kwestieprawne@livecareer.pl

Aby sprawa została załatwiona natychmiast, pisemne zawiadomienie musi zawierać następujące elementy:

Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy naruszeń praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, nasz przedstawiciel nie będzie w stanie rozwiązać wskazanych problemów.

(b) Złożenie odpowiedzi na zgłoszenie. Powiadomimy użytkownika o usunięciu lub zablokowaniu dostępu do materiałów chronionych prawami autorskimi, które zostały dostarczone przez użytkownika, jeżeli takie usunięcie jest zgodne z prawidłowo otrzymanym zawiadomieniem o usunięciu materiału na mocy ustawy o prawie autorskim DMCA. Jeżeli użytkownik uważa, że materiał został usunięty lub zablokowany przez pomyłkę lub z powodu błędnej identyfikacji materiału, może on w odpowiedzi przekazać naszemu przedstawicielowi pisemną odpowiedź na zgłoszenie, zawierającą następujące informacje:

(c) Wypowiedzenie współpracy z osobami dokonującymi powtarzających się naruszeń. Zastrzegamy sobie prawo, aby według własnego uznania zamknąć konto lub zablokować dostęp dowolnemu użytkownikowi niniejszej Strony lub Serwisu, którego dotyczą powtarzające się zgłoszenia o naruszeniu przepisów DMCA lub o innych naruszeniach.

Dostawca dąży do zachowania wszelkich możliwości zwolnienia z odpowiedzialności, które mogą być dostępne na mocy prawa autorskiego, ale niekoniecznie stwierdza, że jest usługodawcą (service provider) w rozumieniu definicji zawartej w punkcie 512 lit. c) Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code) lub w innych przepisach.

 1. Interakcje użytkownika i zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Serwisu oraz z wszelkimi innymi podmiotami, z którymi wchodzi w interakcje za pośrednictwem Serwisu. W przypadku sporu z jednym lub kilkoma użytkownikami (w tym handlowcami), użytkownik niniejszym zwalnia Grupę Dostawcy (zdefiniowaną w punkcie 18) od wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, kosztów lub wydatków i szkód (rzeczywistych i wynikowych, dowolnego rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych). Wyrażając zgodę na zwolnienie Dostawcy z odpowiedzialności, użytkownik w sposób wyraźny zrzeka się wszelkich zabezpieczeń (ustawowych lub innych) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, które w przeciwnym razie ograniczyłyby zakres tego zrzeczenia się i obejmowałyby wyłącznie te roszczenia, o których istnieniu użytkownik może wiedzieć lub może podejrzewać ich istnienie w momencie wyrażenia zgody na zwolnienie Dostawcy z odpowiedzialności. Użytkownicy będący rezydentami stanu Kalifornia w USA zrzekają się warunków określonych w § 1542 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (California Civil Code), który stanowi: „OGÓLNE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE I NIE PODEJRZEWA ICH ISTNIENIA W MOMENCIE WYRAŻANIA ZGODY NA ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, A KTÓRE – GDYBY O NICH WIEDZIAŁ – Z PEWNOŚCIĄ WPŁYNĘŁYBY W SPOSÓB ZNACZĄCY NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM”.

 1. Zastrzeżenie prawne dotyczące gwarancji

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z SERWISU NA WŁASNE RYZYKO. SERWIS ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE I INNE TREŚCI ZAWARTE W SERWISIE SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAKIEJ, JAKA JEST” I „TAKIEJ, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. DOSTAWCA I WSZELKIE SPÓŁKI ZALEŻNE LUB STOWARZYSZONE Z DOSTAWCĄ („GRUPA DOSTAWCY”) ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW – WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB TOWARZYSZĄCYCH – W ZWIĄZKU Z SERWISEM, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. GRUPA DOSTAWCY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONALNOŚĆI DOSTĘPNE W SERWISIE BĘDĄ DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE SERWIS LUB SERWERY, KTÓRE GO UDOSTĘPNIAJĄ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. GRUPA DOSTAWCY NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA LUB WYNIKÓW WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ, USŁUG LUB INNYCH TREŚCI ZAWARTYCH W SERWISIE ANI W JAKICHKOLWIEK USŁUGACH INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z SERWISEM POD WZGLĘDEM ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB POD INNYM WZGLĘDEM. GRUPA DOSTAWCY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE STWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z SERWISU LUB MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, UDOGODNIEŃ LUB INNYCH TREŚCI ZAWARTYCH W SERWISIE LUB JAKICHKOLWIEK USŁUGACH INTERNETOWYCH NIE BĘDZIE NARUSZAĆ PRAW INNYCH OSÓB, A PONADTO GRUPA DOSTAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TAKICH MATERIAŁACH, INFORMACJACH, OPROGRAMOWANIU, UDOGODNIENIACH LUB INNYCH TREŚCIACH ZAWARTYCH W SERWISIE LUB W JAKICHKOLWIEK INNYCH USŁUGACH INTERNETOWYCH.

JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH LUB ŻADNYCH Z POWYŻSZYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA TYLKO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO SERWISU Z OBSZARU UNII EUROPEJSKIEJ LUB INNYCH JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH NIE UZNAJE SIĘ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NIEKTÓRYCH GWARANCJI, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA KTÓREJKOLWIEK ZE STRON LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA ICH ZLECENIE, PRZEDSTAWICIELI LUB PRACOWNIKÓW.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

GRUPA DOSTAWCY ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ) WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB NA INNEJ ZASADZIE I NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, RZECZYWISTE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB INNE) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ BĄDŹ MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, UDOGODNIEŃ, USŁUG LUB INNYCH TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB DOWOLNEJ INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY DOCHODZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŚLI KTÓRYKOLWIEK Z CZŁONKÓW GRUPY DOSTAWCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY. UŻYTKOWNIK (A NIE ŻADEN Z CZŁONKÓW GRUPY DOSTAWCY) PONOSI – BEZ OGRANICZEŃ – CAŁKOWITY KOSZT WSZELKICH NIEZBĘDNYCH USŁUG SERWISOWYCH, NAPRAW LUB KOREKT W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY.

JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA ZASTOSOWANIE W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI POWYŻSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZENIA TE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA JEDYNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

 1. Odszkodowanie

W zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w jurysdykcji użytkownika użytkownik zgadza się zwolnić dostawcę i członków jego zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, dystrybutorów i podmioty powiązane z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, kosztów lub wydatków, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, w tym wszelkich zawartych w nim wyżej postanowień, oświadczeń, gwarancji lub warunków, oraz/lub z faktu umieszczenia dowolnych treści na serwerach dostawcy lub przesłania dowolnych treści na serwery dostawcy oraz/lub z korzystania z konta użytkownika w dowolny sposób.

 1. Dochodzenia

Dostawca zastrzega sobie prawo do badania podejrzeń o naruszenie niniejszego Regulaminu, w tym – bez ograniczeń – badania wszelkich naruszeń wynikających z przesyłania, publikowania lub wysyłania wiadomości lub e-maili przez użytkownika na dowolnym Forum. Dostawca może dążyć do gromadzenia informacji od użytkownika podejrzewanego o naruszenie niniejszego Regulaminu oraz od każdego innego użytkownika. Dostawca może zawiesić użytkowników, których zachowanie lub publikowane wpisy są przedmiotem dochodzenia i może usunąć takie materiały ze swoich serwerów według własnego uznania i bez uprzedzenia. Jeśli Dostawca – według własnego uznania – uważa, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, może podjąć wszelkie działania korygujące, jakie uzna za stosowne, zgodnie z obowiązującym prawem. Dostawca będzie w pełni współpracować z organami ścigania lub organami sądowymi, które zwrócą się do Dostawcy z prośbą lub nakazem ujawnienia tożsamości osób zamieszczających e-maile lub publikujących lub w inny sposób udostępniających jakiekolwiek materiały, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają one warunki niniejszego Regulaminu. AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ I ZWALNIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW GRUPY DOSTAWCY Z WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW GRUPY DOSTAWCY PODCZAS LUB W WYNIKU PROWADZONEGO DOCHODZENIA ORAZ/LUB WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W WYNIKU DOCHODZENIA PROWADZONEGO PRZEZ CZŁONKA GRUPY DOSTAWCY LUB PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA.

 1. Strony zewnętrzne

Serwis może przenosić użytkownika na inne strony w Internecie, które nie są powiązane z Dostawcą. Strony te mogą zawierać informacje o ofertach pracy, pracodawcach, kandydatach do pracy bądź też materiały, które niektóre osoby mogą uznać za niewłaściwe lub obraźliwe. Takie inne strony internetowe nie podlegają kontroli Dostawcy, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (bez względu na to, czy takie strony internetowe są w jakikolwiek sposób powiązane z Dostawcą, czy też nie), Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność ogłoszeń o pracy, opisów pracodawców, życiorysów kandydatów, zgodność z prawem, zgodność z zasadami przyzwoitości ani za żaden inny aspekt treści zawartych na takich stronach internetowych. Zamieszczenie odnośnika do strony nie oznacza, że Dostawca wspiera jakąkolwiek stronę ani że jest powiązany z jej administratorami. Jeśli użytkownik decyduje się na korzystanie z takich zewnętrznych stron internetowych oraz/lub jeśli decyduje się kliknąć na odnośnik lub przycisk, przyjmuje w takim wypadku do wiadomości, że: (a) w tym momencie opuszcza Stronę Dostawcy oraz (b) fakt korzystania przez użytkownika z takich zewnętrznych stron internetowych będzie podlegać regulaminom i zasadom oraz polityce prywatności nakładanym przez odnośnego dostawcę zewnętrznego (dostawców zewnętrznych). Dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani udziela gwarancji co do bezpieczeństwa informacji (w tym – bez ograniczeń – informacji dotyczących kart kredytowych oraz innych danych osobowych), o podanie których użytkownik może zostać poproszony przez podmiot zewnętrzny, a użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Dostawcy w odniesieniu do takich stron internetowych. Zdecydowanie zachęcamy do zachowania ostrożności przed przekazaniem jakichkolwiek informacji wrażliwych (np. numerów ubezpieczenia społecznego lub informacji finansowych) osobom trzecim oraz do przeprowadzenia dochodzenia, które użytkownik uzna za konieczne lub właściwe przed nawiązaniem komunikacji z dowolną z takich osób trzecich.

 1. Prawo właściwe

W najszerszym zakresie dozwolonym w ramach właściwej jurysdykcji warunki niniejszego Regulaminu będą podlegać, będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem właściwym dla lokalizacji podmiotu, który realizował płatność użytkownika. W związku z tym do transakcji przetwarzanych przez BOLD LLC stosuje się prawo stanu Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki). Jeśli transakcja użytkownika została przetworzona przez Auxiliant S.à.r.l., zastosowanie mają przepisy prawa Luksemburga.

Niezależnie od powyższego, jeśli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz jeśli w niniejszym punkcie nie postanowiono inaczej lub jeśli nie jest to wymagane przez prawo, warunki niniejszego Regulaminu dotyczą transakcji między stronami w handlu międzystanowym i podlegają przepisom „Federalnej ustawy o arbitrażu” (Federal Arbitration Act) – rozdz. 9 Kodeksu Stanów Zjednoczonych Ameryki, § 1–19. Orzeczenie w sprawie wyroku nieprawomocnego lub prawomocnego musi zostać wydane i potwierdzone przez sąd lub trybunał właściwej jurysdykcji. Do wszystkich sporów i postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się prawo materialne stanu Nowy Jork (z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych). W przypadku różnic między „Federalną ustawą o arbitrażu” a prawem stanu Nowy Jork moc rozstrzygającą ma „Federalna ustawa o arbitrażu”. W każdym przypadku, gdy przytoczone wyżej postanowienia niniejszego Regulaminu zezwalają stronom na prowadzenie postępowania sądowego, strony wyrażają niniejszym zgodę na poddanie się w tym celu osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się na terenie stanu Nowy Jork (USA).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą podlegały Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 1. Arbitraż

Rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki prosimy o uważne przeczytanie niniejszego punktu. Jego postanowienia mają wpływ na prawa tych użytkowników. Warunki niniejszego Regulaminu mogą mieć zastosowanie do użytkownika lub nie, w zależności od miejsca zamieszkania.

(a) Rezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki: W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, z wyjątkiem sporów dotyczących praw własności intelektualnej Dostawcy oraz niektórych roszczeń ustawowych, które zgodnie z prawem nie podlegają arbitrażowi, wszelkie spory między użytkownikiem a Dostawcą wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z Uproszczonymi Zasadami i Procedurami Arbitrażowymi JAMS w trybie indywidualnym, bez możliwości zwolnienia w przypadku roszczeń zbiorowych. Arbitrem będzie emerytowany sędzia lub sędzia dowolnego sądu stanowego stanu Nowy Jork lub sądu federalnego z dużym doświadczeniem w branży internetowej i przy rozstrzyganiu sporu będzie przestrzegać prawa materialnego stanu Nowy Jork, z wyjątkiem tego, że niniejszy punkt 24 będzie interpretowany jako „pisemna umowa o arbitraż” (written agreement to arbitrate) zgodnie z „Federalną ustawą o arbitrażu”. Użytkownik oraz Dostawca zgadzają się, że intencją niniejszego punktu 24 jest spełnienie wymogu „pisemności” sformułowanego w „Federalnej ustawie o arbitrażu”. Przesłuchanie stron zostanie przeprowadzone w hrabstwie, na terenie którego znajduje się adres rozliczeniowy podany Dostawcy przez użytkownika. W przypadku roszczeń użytkownika na kwotę do 10 000,00 USD użytkownik będzie mógł wybrać, czy przesłuchanie stron zostanie przeprowadzone osobiście, telefonicznie, czy też arbiter podejmie decyzję w sprawie sporu bez przesłuchania stron. W przypadku roszczeń, które arbiter uzna za nietrywialne, Dostawca poniesie koszty i opłaty związane z procedurami JAMS i działaniami arbitra. Dostawca zobowiązuje się, że nie będzie domagać się od użytkownika zwrotu kosztów i opłat poniesionych przez niego w ramach arbitrażu. ZGODA NA PRZEDSTAWIONE TU WARUNKI NINIEJSZEGO REGULAMINU STANOWI ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA INDYWIDUALNE DOCHODZENIE SWOICH ROSZCZEŃ I ZRZECZENIE SIĘ MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ROSZCZENIA W POZWIE GRUPOWYM.

(b) Użytkownicy niebędący rezydentami Stanów Zjednoczonych Ameryki: Jeśli w związku ze Stroną lub postanowieniami niniejszego Regulaminu pojawia się jakakolwiek kontrowersja, zarzut lub roszczenie (w tym jakiekolwiek roszczenia pozaumowne), wówczas użytkownik i Dostawca zgadzają się przesłać pisemne zawiadomienie do drugiej strony, zawierające racjonalnie uzasadniony opis sporu w ramach niniejszego punktu 24(b), wraz z propozycją jego rozwiązania. Zawiadomienie Dostawcy skierowane do użytkownika zostanie przesłane do użytkownika na podstawie podanych przez niego ostatnich danych kontaktowych. Jeżeli dane takie nie zostały podane lub nie są aktualne, na Dostawcy nie ciążą żadne zobowiązania wynikające z niniejszego punktu. Powiadomienie przesłane przez użytkownika musi zostać wysłane do Dostawcy na adres kwestieprawne@livecareer.pl

Przez okres sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania powiadomienia od drugiej strony, Dostawca i użytkownik będą prowadzić dialog w celu podjęcia próby rozwiązania sporu, aczkolwiek nie ma wymogu, aby użytkownik lub Dostawca rozstrzygnęli spór w ramach punktu 24(b) na warunkach, które użytkownik lub Dostawca uzna według własnego uznania za nieodpowiednie dla siebie. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie uniemożliwia stronom dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej lub w ramach innego postępowania o uznanie roszczeń.

(c) Rezydenci UE: Możesz mieć prawo do pozasądowego rozstrzygania niektórych sporów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013. Szczegóły można znaleźć w Rozporządzeniu (UE) nr 524/2013 oraz pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie mamy intencji udziału w pozasądowej procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym. Twoje ustawowe prawa dotyczące wyboru prawa i właściwości miejscowej, w odpowiednim zakresie, pozostają nienaruszone.

 1. Przepisy prawa lokalnego

Dostawca nie oświadcza, jakoby Materiały lub inne treści zawarte w Serwisie były odpowiednie lub dostępne do użytku poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”), a w przypadku uzyskiwania dostępu do Serwisu spoza terytorium Stanów Zjednoczonych Dostawca nie oświadcza, jakoby Materiały lub inne treści zawarte w Serwisie były odpowiednie lub dostępne do użytku z bieżącej lokalizacji użytkownika. Dostawca może posiadać pewne zlokalizowane strony internetowe dostępne dla użytkowników w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Belgii, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Australii, Nowej Zelandii, Holandii, Polsce i Hiszpanii oraz na terytoriach, posiadłościach i protektoratach, ale nie składa oświadczeń odnośnie do dostępności i stosowności Serwisu w tych jurysdykcjach. Jeśli użytkownik decyduje się na dostęp do Serwisu z innych lokalizacji, poza Stanami Zjednoczonymi, czyni to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa lokalnego, jeśli mają one zastosowanie oraz w zakresie, w jakim mają zastosowanie.

 1. Komunikacja elektroniczna

Komunikacja między użytkownikiem a Dostawcą może odbywać się drogą elektroniczną, bez względu na to, czy użytkownik odwiedza Serwis, czy wysyła wiadomości e-mail do Dostawcy, czy też Dostawca zamieszcza zawiadomienia w Serwisie lub komunikuje się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych użytkownik: (1) wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów od Dostawcy w formie elektronicznej; oraz (2) zgadza się, że wszystkie warunki, porozumienia, zawiadomienia, ujawnienia i inne formy komunikacji, które Dostawca dostarcza do użytkownika drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, które taka komunikacja spełniałaby, gdyby odbywała się w formie pisemnej. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na ustawowe prawa przysługujące użytkownikowi.

 1. Informacja dla użytkowników będących rezydentami stanu Kalifornia

Zgodnie z przepisami rozdz. 1789.3 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia rezydenci stanu Kalifornia mają prawo do następującej informacji o prawach konsumenta: Serwis to usługa świadczona przez BOLD LLC. W przypadku pytań lub skarg dotyczących Serwisu prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem obslugaklienta@livecareer.pl Użytkownicy mogą również skontaktować się z Dostawcą, pisząc na adres: BOLD LLC, City View Plaza II, 48 Road 165 Suite 6000, Guaynabo, PR 00968, USA. Rezydenci stanu Kalifornia mogą skontaktować się z działem pomocy w sprawach skarg i zażaleń Wydziału Spraw Konsumenckich (Division of Consumer Services) Departamentu Spraw Konsumenckich Kalifornii (California Department of Consumer Affairs) drogą pocztową pod adresem: 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, USA, lub telefonicznie pod numerem: (916) 445-1254 lub (800) 952-5210 lub pod numerem do komunikacji tekstowej dla osób z zaburzeniami słuchu: (800) 326-2297 lub (916) 322-1700. Adres e-mail: dca@dca.ca.gov.

 1. Postanowienia ogólne

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas postanowienie to zostanie uznane za rozłączne od niniejszej umowy i nie będzie mieć wpływu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. Niniejszy dokument zawiera całość porozumienia między użytkownikiem a Dostawcą odnośnie do spraw tu poruszanych i do Strony.

 1. Kontakt

Strona jest kontrolowana i obsługiwana przez Dostawcę. Bez względu na to, czy użytkownik uzyskuje dostęp do usług za pośrednictwem któregokolwiek z naszych zasobów internetowych, czy też rodziny Stron, użytkownik może skontaktować się z Dostawcą, wykorzystując podane tu informacje. Prosimy o przesyłanie wszelkich komentarzy lub skarg dotyczących Strony na adres: obslugaklienta@livecareer.pl lub o przesłanie korespondencji pod adresem: BOLD LLC, BOLD LLC, City View Plaza II, Suite 6000, Guaynabo, PR 00968 (USA) lub do Auxiliant S.à.r.l., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg (Luksemburg).