Regulamin

Data wersji: 4 Maj 2016

Zapraszamy do skorzystania z oferty firm Bold Limited i Auxiliant sarl (“Provider”). Niniejszy Regulamin korzystania („Regulamin”) ma zastosowanie do naszej rodziny witryn internetowych połączonych z tym Regulaminem za pomocą zamieszczonych w nich linków, a także do innych powiązanych mobilnych witryn internetowych, mobilnych aplikacji Usługodawcy („aplikacje mobilne”), usług, narzędzi i innych aplikacji połączonych z tym Regulaminem za pomocą zamieszczonych w nich linków (zwane łącznie „Witryną”). Niniejsza Witryna oraz udostępnione w niej usługi są dostarczane przez Usługodawcę. Dziękujemy za odwiedzenie nas i zachęcamy do bliższego poznania Witryny.

Jest dla nas niezmiernie ważne, aby wszystkie bez wyjątku osoby odwiedzające naszą Witrynę miały szczególnie dobre doświadczenia z tym związane oraz były w pełni świadome swoich praw i obowiązków prawnych związanych z korzystaniem z tej Witryny. Z tego powodu opracowaliśmy Niniejszy Regulamin będący prawnie wiążącymi warunkami regulującymi korzystanie z Witryny przez użytkownika. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Witryny, ponieważ mają one wpływ na prawa i obowiązki prawne użytkownika.

Regulamin — najważniejsze informacje

Prosimy również o przeczytanie pełnej wersji Regulaminu.

Zaakceptowanie Regulaminu przez użytkownika

Płatności i subskrypcje

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Prawa do odstąpienia od umowy i anulowania

Kontakt

Zalecamy wydrukowanie lub pobranie kopii niniejszego Regulaminu oraz wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia celem umieszczenia ich w swoich aktach.

1. Zaakceptowanie Regulaminu przez użytkownika.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z Regulaminem, w tym z polityką prywatności zamieszczoną w niniejszym dokumencie lub zasadami dotyczącymi plików cookie i technologii śledzenia, prosimy o niekorzystanie w tej witryny. Przystąpienie do korzystania z tej Witryny zostanie uznane za wyrażenie przez użytkownika zgody na Niniejszy Regulamin. Niektóre części tej Witryny mogą podlegać dodatkowym warunkom i postanowieniom, które należy uważnie przeczytać przed przystąpieniem do korzystania z tych części. Takie dodatkowe warunki korzystania nie zmieniają ani nie zastępują niniejszego Regulaminu dotyczącego korzystania z Witryny, o ile nie zostanie wyraźnie określone inaczej.

2. Aktualizacje Regulaminu.

Należy pamiętać, że niniejszy Regulamin może być w przyszłości poprawiany i ponownie publikowany przez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w tej Witrynie. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień o aktualizacji niniejszego Regulaminu na drodze zamieszczenia jego zaktualizowanej wersji w Witrynie. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać tę stronę celem zapoznania się z aktualnym Regulaminem. Dalsze korzystanie z Witryny zostanie uznane za wyrażenie przez użytkownika nieodwołalnej zgody na wszelkie poprawki.

3. Zdolność do czynności prawnych.

Niniejsza Witryna jest witryną adresowaną do ogólnego odbiorcy przeznaczoną dla osób dorosłych. Przyjmujemy założenie, że użytkownik ma (a przez użycie niniejszej Witryny użytkownik gwarantuje, że ma) zdolność prawną do zawarcia umowy sformułowanej w niniejszym Regulaminie (czyli jest w wystarczającym wieku i zdrowiu psychicznym oraz w inny sposób uprawniony do przyjęcia zobowiązań prawnych wynikających z umowy). Wiek wystarczający do zawierania umów różni się w zależności od jurysdykcji.

4. Informacje podawane przez użytkownika muszą być dokładne.

Aby uzyskać dostęp do tej Witryny i niektórych oferowanych w niej zasobów, użytkownik może zostać poproszony o podanie szczegółowych informacji rejestracyjnych. Warunkiem koniecznym do korzystania z tej Witryny jest dokładność, aktualność i kompletność wszystkich podawanych informacji. Jeśli Usługodawca uzna, że informacje są niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, ma prawo odmówić użytkownikowi dostępu do Witryny lub jakichkolwiek jej zasobów albo zablokować lub zawiesić konto użytkownika.

5. Zawiadomienie dotyczące ochrony prywatności w Internecie.

Przykładamy wielką wagę do kwestii ochrony prywatności użytkowników. Aby lepiej chronić prywatność użytkownika, udostępniamy zawiadomienie objaśniające nasze praktyki związane z informacjami w Internecie oraz możliwości wyboru przez użytkownika sposobu gromadzenia i wykorzystywania jego danych w tej Witrynie.

6. Prawa ustawowe i wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA I WSZELKIE UDOSTĘPNIONE W NIEJ MATERIAŁY, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJE, USŁUGI I INNE TREŚCI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU — ANI WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH. GRUPA USŁUGODAWCY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W TEJ WITRYNIE BĘDĄ DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE ANI ŻE WITRYNA LUB SERWERY UDOSTĘPNIAJĄCE WITRYNĘ SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. GRUPA USŁUGODAWCY NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA LUB EFEKTÓW UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, FUNKCJI, USŁUG BĄDŹ INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB JAKICHKOLWIEK WITRYNACH INTERNETOWYCH POŁĄCZONYCH Z WITRYNĄ, W ZNACZENIU ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI LUB POD INNYM WZGLĘDEM. GRUPA USŁUGODAWCY NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, FUNKCJI, USŁUG BĄDŹ INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH W TEJ WITRYNIE LUB DOWOLNEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ NIE NARUSZY PRAW INNYCH OSÓB. PONADTO GRUPA USŁUGODAWCY NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB PRZEOCZENIA W TAKICH MATERIAŁACH, INFORMACJACH, OPROGRAMOWANIU, FUNKCJACH, USŁUGACH BĄDŹ INNYCH TREŚCIACH DOSTĘPNYCH W TEJ WITRYNIE LUB DOWOLNEJ INNEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA STOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA WYKLUCZEŃ NIEKTÓRYCH LUB WSZYSTKICH POWYŻSZYCH GWARANCJI DOMNIEMANYCH, POWYŻSZE WYKLUCZENIA BĘDĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE TYLKO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

UŻYTKOWNIK UZYSKUJĄCY DOSTĘP DO TEJ WITRYNY Z WIELKIEJ BRYTANII MA OKREŚLONE PRAWA USTAWOWE W ODNIESIENIU DO USŁUG SUBSKRYPCJI I PŁATNYCH USŁUG USŁUGODAWCY. UŻYTKOWNIK TAKI MA MIĘDZY INNYMI PRAWO OCZEKIWAĆ, ŻE:

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE KOLIDUJE UMYŚLNIE Z TYMI PRAWAMI.

JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO TEJ WITRYNY Z UNII EUROPEJSKIEJ LUB INNYCH JURYSDYKCJI NIEUZNAJĄCYCH WYŁĄCZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU PEWNYCH GWARANCJI, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA BĘDĄCE EFEKTEM ZANIEDBANIA KTÓREJKOLWIEK ZE STRON BĄDŹ ICH USŁUGODAWCÓW, AGENTÓW LUB PRACOWNIKÓW ANI ZA OSZUSTWO.

7. Ograniczenie odpowiedzialności.

GRUPA USŁUGODAWCY WYŁĄCZA WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ — UMOWNĄ, DELIKTOWĄ (WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU ZŁAMANIA OBOWIĄZKU USTAWOWEGO CZY INNĄ — I NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA, RZECZYWISTE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, MORALNE I INNE) BĘDĄCE EFEKTEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ WITRYNY INTERNETOWEJ BĄDŹ MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, FUNKCJI, USŁUG LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ, BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ROSZCZENIA I NAWET JEŚLI KTÓRYKOLWIEK Z CZŁONKÓW GRUPY USŁUGODAWCY ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. NIE OGRANICZAJĄC NIEWYMIENIONYCH OKOLICZNOŚCI, TO UŻYTKOWNIK (A NIE ŻADEN Z CZŁONKÓW GRUPY USŁUGODAWCY) PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁOŚĆ KOSZTÓW WSZELKICH KONIECZNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK W RAZIE POWSTANIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRUPY USŁUGODAWCY W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I USŁUGĄ ORAZ NINIEJSZYMI WARUNKAMI NIE PRZEKROCZY (A) KWOTY (JEŚLI TAKOWA ISTNIAŁA) ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA USŁUGODAWCY W CIĄGU SZEŚCIU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO ZDARZENIE STANOWIĄCE ŹRÓDŁO ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB (B) STO DOLARÓW (100 $), W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST NIŻSZA. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA STOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA WSZYSTKICH LUB KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI POWYŻSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE TYLKO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

8. Mieszkańcy USA: Wiążący arbitraż wszystkich sporów; brak roszczeń grupowych.

(a) Mieszkańcy USA: W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, z wyjątkiem sporów dotyczących praw własności intelektualnej Usługodawcy i niektórych roszczeń ustawowych, których w świetle obowiązującego prawa nie można rozstrzygać w postępowaniu arbitrażowym, wszelkie spory jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z Uproszczonymi zasadami i procedurami arbitrażu JAMS (JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures) indywidualnie, bez roszczeń grupowych. Arbitrem będzie emerytowany sędzia lub sędzia dowolnego sądu stanowego lub federalnego w Nowym Jorku, z dużym doświadczeniem w rozstrzyganiu sporów dotyczących branży internetowej, który w toku rozstrzygania sporu będzie przestrzegał prawa materialnego stanu Nowy Jork, chyba że zgodnie z ustawą Federal Arbitration Act („FAA”) niniejsza część 8 jest interpretowana jako „pisemna zgoda na arbitraż”. Użytkownik i Usługodawca zgadzają się, że chcą, aby ta część 8 spełniała wymóg pisemnej formy określony w ustawie FAA. Przesłuchanie zostanie przeprowadzone w hrabstwie obejmującym adres rozliczeniowy podany przez użytkownika Usługodawcy. W przypadku wszelkich roszczeń ubiegających się o 10 000 USD lub mniej użytkownik będzie mógł wybrać, czy przesłuchanie zostanie przeprowadzone osobiście, telefonicznie, lub arbiter rozstrzygnie spór bez przesłuchania. W przypadku roszczeń, które według arbitra nie są niepoważne, Usługodawca pokryje koszty arbitrażu JAMS oraz arbitra. Usługodawca zgadza się, że nie będzie domagać się od użytkownika pokrycia kosztów i opłat poniesionych przez nią w arbitrażu. ZGODA NA TEN REGULAMIN STANOWI ZGODĘ NA UŻYTKOWNIKA NA DOCHODZENIE SWOICH ROSZCZEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO DOCHODZENIA TYCH ROSZCZEŃ W TRYBIE POZWÓW ZBIOROWYCH.

(b) Mieszkańcy spoza USA: W przypadku jakiejkolwiek kontrowersji, zarzutu lub roszczenia (włączając w to roszczenia pozaumowne) wynikających z Witryny lub Regulaminu korzystania albo odnoszących się do nich użytkownik i Usługodawca mogą przesłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie zawierające rozsądny opis sporu z części 8 (b), wraz z proponowanym rozwiązaniem. Wysyłając zawiadomienie do użytkownika, użyjemy najaktualniejszych informacji kontaktowych podanych nam przez niego. Jeśli jednak takie informacje nie są dostępne lub są nieaktualne, nie mamy żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej części 8 (b). Swoje zawiadomienie użytkownik musi wysłać na adres livecareersporymiedzynarodowe@livecareer.pl. Przez okres sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania zawiadomienia od drugiej strony Usługodawca i użytkownik mogą prowadzić dialog w celu próby rozwiązania sporu z części 8 (b), jednakże nic nie będzie wymagać od użytkownika ani Usługodawcy rozwiązania sporu z części 8 (b) na warunkach, których użytkownik lub Usługodawca, w każdym przypadku według naszego wyłącznego uznania, nie akceptuje. Żadne z postanowień niniejszej części nie uniemożliwia żadnej ze stron dochodzenia swoich roszczeń w sądzie lub na drodze innego procesu reklamacyjnego.

9. Znaki towarowe i prawa autorskie.

Niniejsza Witryna oraz materiały zamieszczane w niej przez Usługodawcę („Materiały”) są chronione prawami autorskimi, patentami, tajemnicą handlową lub innymi prawami własności intelektualnej („Prawa autorskie”). Niektóre postaci, znaki graficzne lub inne obrazy zamieszczone przez Usługodawcę w tej Witrynie są też chronione jako zarejestrowane lub niezarejestrowane nazwy handlowe i/lub znaki usług będące w posiadaniu Usługodawcy bądź innych podmiotów („Znaki towarowe”). Usługodawca respektuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów i prosi użytkowników tej Witryny, aby czynili tak samo.

10. Korzystanie z materiałów przez użytkownika.

Prawo użytkownika do korzystania z tej Witryny oraz wszelkich dostępnych w niej Materiałów i innych treści obowiązuje pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Modyfikowanie bądź używanie Materiałów lub jakichkolwiek innych treści dostępnych w tej Witrynie w jakimkolwiek celu, na który nie zezwala niniejszy Regulamin, może być naruszeniem Praw autorskich i/lub Znaków towarowych chronionych przepisami prawa oraz niniejszymi Regulaminem i w związku tym jest zabronione.

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Materiałów i wszelkich innych treści dostępnych w tej Witrynie oraz wyświetlać je do niekomercyjnego, osobistego użytku w celach rozrywkowych tylko na jednym komputerze. Materiałów ani żadnych innych treści dostępnych w tej Witrynie nie można poza tym w żaden sposób kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, ogłaszać, transferować, rozprowadzać ani używać, chyba że Usługodawca udzieli na to specjalnego pozwolenia lub działania takie są dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Wszelkie pozwolenia na kopiowanie Materiałów przyznane przez Usługodawcę w odniesieniu do dowolnej części tej Witryny z jakiegokolwiek powodu ograniczają się do wykonania tylko jednej kopii do niekomercyjnego, osobistego użytku w celach rozrywkowych na jednym komputerze i obowiązują pod warunkiem nienaruszania przez użytkownika żadnych informacji o prawach autorskich ani innych zawiadomień dotyczących własności intelektualnej. Korzystanie z jakichkolwiek Materiałów w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub komputerze sieciowym jest zabronione. Również dekompilacja, odtwarzanie, dezasemblacja lub sprowadzanie w inny sposób do możliwej do odczytu postaci jakiegokolwiek oprogramowania w tej Witrynie w celu zbadania konstrukcji takiego oprogramowania i/lub skopiowania bądź tworzenia innych produktów opartych (w całości lub w części) na tym oprogramowaniu są zabronione w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa

11. Fora internetowe.

MATERIAŁY, INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE I/LUB WYRAŻONE NA TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH, W POKOJACH ROZMÓW, NA STRONACH WSPÓLNOTY LUB W INNYCH FORACH W TEJ WITRYNIE („FORA”) NIEKONIECZNIE POKRYWAJĄ SIĘ Z GŁOSZONYMI PRZEZ GRUPĘ USŁUGODAWCY LUB DOSTAWCÓW TREŚCI. USŁUGODAWCA MOŻE USUWAĆ LUB MODYFIKOWAĆ DOWOLNE TREŚCI BEZ POWIADOMIENIA I BEZ PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W DOWOLNEJ CHWILI ORAZ WEDŁUG SWOJEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA. JAKIEKOLWIEK UŻYWANIE FORÓW ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA I PODLEGA WYŁĄCZENIOM ORAZ OGRANICZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI SFORMUŁOWANYM POWYŻEJ.

12. Usługi publikowania życiorysów.

Usługi publikowania życiorysów Usługodawcy usprawniają publikowanie życiorysu lub profilu kariery użytkownika w różnych witrynach kariery prowadzonych przez inne podmioty. Użytkownik zgadza się, że gdy zaloguje się w usługach publikowania życiorysów Usługodawcy, Usługodawca utworzy dla niego profil kariery, korzystając w tym celu z zastrzeżonych internetowych narzędzi do zbierania informacji. Użytkownik zgadza się ponadto, że sformułowanie i interpretacja jego informacji do celów związanych z usługami publikowania życiorysów odbywają się według wyłącznego uznania Usługodawcy i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje o dołączeniu, niedołączeniu lub wyrażeniu informacji o użytkowniku w ramach usługi publikowania życiorysów. Zgodnie z tymi usługami użytkownik udziela Usługodawcy pozwolenia na akceptowanie przez niego Regulaminu korzystania i zasad polityki prywatności oraz innych zasad, które mogą wymagać zaakceptowania w witrynach kariery prowadzonych przez inne podmioty, przed opublikowaniem profilu kariery lub życiorysu użytkownika. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia witryn innych podmiotów, w których możemy publikować jego informacje, i zapoznania się z ich warunkami korzystania oraz zasadami polityki prywatności (listę witryn można znaleźć tutaj). Za zgodą użytkownika skorzystanie przez niego z naszych usług publikowania życiorysów oznacza, że przyjmuje on pełną i całkowitą odpowiedzialność za działania wykonywane przez Usługodawcę w jego imieniu i na jego żądanie, tak jakby wykonywał te działania osobiście. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, na podstawie wyraźnej zgody udzielonej usłudze w Witrynie, że przyjmuje pełną odpowiedzialność i jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie skutki korzystania przez niego z usług publikowania życiorysów.

13. Zgłoszenia wysyłane na prośbę.

Od czasu do czasu w pewnych częściach tej Witryny mogą się pojawiać prośby o zgłaszanie pomysłów lub propozycji ulepszeń za pośrednictwem promocji, ankiet lub w inny sposób („Zgłoszenia wysyłane na prośbę”). W takich przypadkach należy uważnie przeczytać wszelkie szczególne reguły lub inne pojawiające się w dowolnym miejscu tej Witryny warunki i postanowienia regulujące wysyłanie takich zgłoszeń („Dodatkowe Regulamin”), jako że mają one wpływ na prawa ustawowe użytkownika. Jeśli wysyłanie takich zgłoszeń nie jest objęte żadnymi Dodatkowymi warunkami, to do wszelkich Zgłoszeń wysyłanych na prośbę mają zastosowanie w całości niniejszy Regulamin. W ŻADNYM PRZYPADKU MATERIAŁY WYSŁANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE. Bez względu na zwyczaje lub praktyki branżowe nie będziemy płacić za żadne treści przesyłane przez Użytkownika do Witryny.

14. Korzystanie przez nas z treści.

Wszelkie treści dostarczane Usługodawcy i/lub zamieszczane w tej Witrynie przez użytkownika Usługodawca będzie traktować jako dostępne do jej użytku bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika (w tym bez żadnych opłat), z zastrzeżeniem, że zamawiane Zgłoszenia wysyłane na prośbę mogą być regulowane Dodatkowymi warunkami pojawiającymi się w dowolnym miejscu tej Witryny (zob. Zgłoszenia wysyłane na prośbę powyżej) — wówczas sposób traktowania przez nas Zgłoszeń wysyłanych na prośbę mogą określać te dodatkowe warunki. Żadne okoliczności nie przewidują płacenia przez nas za wykorzystanie pomysłów przesłanych przez użytkownika.

15. Treści użytkownika.

Zgodnie z częścią 17 poniżej i w zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa, dane konta, życiorys, historia kariery, przebieg edukacji, przeglądy, odpowiedzi, wpisy w profilu, posty, pytania, materiały dotyczące kariery oraz wszelkie inne informacje udostępniane przez użytkownika w Witrynie bądź za jej pośrednictwem lub tworzone przez nas dla użytkownika mogą po przesłaniu nie podlegać usunięciu. W przypadku niektórych z naszych funkcji inni członkowie mogą mieć możliwość żądania powiadomień e-mail o nowych treściach publicznych użytkownika lub publikować własne komentarze do komentarzy użytkownika. Możemy używać treści publicznych użytkownika do opracowywania usługodawców, tworzenia połączeń z potencjalnymi pracodawcami, personalizowania widoków Witryny, wprowadzania usługodawców na rynek bądź identyfikowania lub wyróżniania popularnych członków. Publikując lub przesyłając jakiekolwiek treści do tej Witryny, w tym posty i odpowiedzi, i/lub udostępniając jakiekolwiek wiadomości bądź materiały Usługodawcy („Treści użytkownika”), użytkownik automatycznie i nieodwołalnie:

(a) Zachowując prawo własności do swoich Treści użytkownika, udziela Usługodawcy i wszelkim pracodawcom, którym są udostępniane Treści użytkownika, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej, ogólnoświatowej licencji na prawa do Treści użytkownika, w tym w szczególności na wszystkie prawa autorskie, wraz ze wszystkimi pozwoleniami (jeśli są wymagane) niezbędnymi do reprodukowania, rozpowszechniania, modyfikowania, publikowania i/lub innego wykorzystywania ich przez Usługodawcę i/lub jakąkolwiek inną osobę upoważnioną przez Usługodawcę, za pomocą wszelkich metod i środków znanych obecnie lub później, bez opłat i innego odwoływania się do użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, a także na reklamowanie lub promowanie takiego wykorzystywania, przez cały okres obowiązywania wszystkich tych praw (wraz z wszelkimi przedłużeniami i odnowieniami).

(b) Zrzeka się wszelkich praw moralnych do Treści użytkownika, które mogą mu przysługiwać w dowolnej części świata, i potwierdza, że nie domagał ani nie domaga się uznania takich praw.

(c) Wyznacza Usługodawcę jako swojego agenta z pełnomocnictwem do sporządzania dokumentów i/lub wykonywania działań, które Usługodawca uzna za właściwe do potwierdzenia nadania i przyznania, zgody oraz zrzeczenia wymienionych powyżej.

(d) Gwarantuje, że jest właścicielem Treści użytkownika uprawnionym do przyjęcia niniejszego Regulaminu.

(e) Potwierdza, że Treści użytkownika nie podlegają żadnym zobowiązaniom, do zachowania poufności ani innym, wobec użytkownika ani żadnych innych osób oraz że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użytkowanie lub ujawnianie takich Treści użytkownika.

16. Powiadomienia o ofertach pracy.

Usługodawca może dostarczać powiadomienia o ofertach pracy bądź korzystać z usług innych podmiotów lub automatycznych wyszukiwarek w celu dostarczania takich ofert, dopasowując możliwości zatrudnienia znalezione w witrynach wyszukiwania ofert pracy prowadzonych przez inne podmioty do życiorysu lub profilu kariery użytkownika, przesłanych przez niego próśb o wyszukanie ofert pracy i/lub innych danych związanych z korzystaniem przez użytkownika z aplikacji Usługodawcy. Usługodawca stara się dopasować dostępne informacje, tak aby możliwości zatrudnienia przedstawiane użytkownikowi w powiadomieniach o ofertach pracy odpowiadały możliwościom zatrudnienia będącym w kręgu jego zainteresowań. Usługodawca nie daje jednak gwarancji, że otrzymane przez użytkownika możliwości zatrudnienia lub powiadomienia o ofertach pracy będą rzeczywiście odpowiadać jego zainteresowaniom.

17. Usunięcie lub dezaktywacja treści/konta użytkownika.

Usunięcie lub dezaktywacja treści/konta użytkownika. Użytkownik może zażądać usunięcia życiorysów i listów motywacyjnych, logując się na swoim koncie i klikając opcję „Moje ustawienia”, a następnie kartę „Życiorysy” lub „Listy”. Może też zmienić ustawienia swojego profilu, logując się na koncie i klikając opcję „Moje ustawienia” lub wykonując inne instrukcje, lub kontaktując się z nami pod adresem obslugaklienta@livecareer.pl. Pozostałe Treści użytkownika mogą być usuwane tylko z widoku publicznego. W tym celu użytkownik musi dezaktywować lub usunąć konto, przechodząc do swojego konta, klikając opcję „Moje ustawienia”, a następnie kartę „Omówienie”. Gdy użytkownik zażąda usunięcia swoich Treści użytkownika, jego życiorys lub profile przestaną być widoczne dla użytkowników z poziomu aplikacji Usługodawcy. Jednak jeśli te Treści użytkownika, w tym jego dane osobowe, zostały już pobrane przez inne osoby przy użyciu aplikacji Usługodawcy, nie mamy możliwości usunięcia tych informacji z ich systemów. Gdy użytkownik dezaktywuje swoje konto lub poprosi nas o usunięcie jego Treści użytkownika z aplikacji Usługodawcy, zachowamy rejestry, informacje nieumożliwiające identyfikacji tożsamości oraz dane nieosobowe dotyczące użytkownika, wraz z archiwalną kopią jego informacji. Kopia ta nie jest dostępna dla użytkownika ani podmiotów trzecich w aplikacjach Usługodawcy, ale można jej używać do celów dokumentacyjnych i wewnętrznych przez cztery lata od żądania złożonego przez użytkownika.

18. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa.

Jeśli użytkownik uważa, że jakakolwiek treść widoczna w tej Witrynie narusza jego prawa autorskie, zachęcamy go do powiadomienia o tym Usługodawcy. Prosimy o wysłanie następujących informacji na piśmie do agenta ds. praw autorskich na podany niżej adres:

(a) imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;

(b) opis pracy chronionej prawem autorskim, której dotyczy roszczenie z tytułu naruszenia tych praw;

(c) dokładny adres URL lub opis każdego miejsca, w którym można znaleźć materiał rzekomo naruszający te prawa;

(d) oświadczenie użytkownika o powziętym w dobrej wierze przekonaniu, że zakwestionowane wykorzystanie nie odbyło się za jego zgodą, pozwoleniem udzielonym przez jego agenta ani nie jest ono dozwolone na mocy przepisów prawa;

(e) elektroniczny lub fizyczny podpis użytkownika bądź elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu użytkownika;

(f) oświadczenie użytkownika złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są dokładne oraz że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub że jest upoważniony do działania w imieniu właściciela tych praw.

Bold Limited

c/o of Bold North America LLC 

1 Hallidie Plaza, Suite 600, San Francisco CA 94102 

Attention: c/o D. Jackson, DMCA Designated Agent

E-mail: prawaautorskie@livecareer.pl

Usługodawca stara się zachować wszystkie bez wyjątku zwolnienia od odpowiedzialności, które mogą być dostępne w świetle prawa autorskiego, ale niekoniecznie zastrzega, że jest dostawcą usług w znaczeniu zdefiniowanym w części 512(c) Kodeksu Stanów Zjednoczonych lub w innych przepisach.

19. Odpowiedzialne korzystanie z Witryny.

Oferowane Usługodawcę funkcje zamieszczania ogłoszeń o pracę i przesyłania życiorysów są częścią usług i mogą być używane jedynie przez osoby prywatne poszukujące zatrudnienia i/lub informacji dotyczących rozwoju kariery. Funkcje te mogą być ponadto używane przez osoby prywatne do dozwolonych zastosowań związanych z rozwojem zawodowym i kariery, zgodnie z opisem w niniejszym Regulaminie oraz w Zasadach polityki prywatności. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z tej Witryny. Użytkownik może używać tej Witryny i jej zawartości tylko w celach zgodnych z przepisami obowiązującego prawa i zabrania mu się przechowywania, rozpowszechniania lub przesyłania za pośrednictwem tej Witryny jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem. Użytkownikowi nie wolno gromadzić ani przechowywać danych osobowych innych użytkowników. Użytkownik uznaje, że przechowywanie, rozpowszechnianie lub przesyłanie treści niezgodnych z prawem może go narazić na odpowiedzialność karną i/lub cywilną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku skarg podmiotów trzecich na niezgodność z prawem materiałów udostępnionych przez użytkownika w Witrynie spoczywa na nim ciężar obrony przed takimi zarzutami. Użytkownik rozumie i zgadza się, że odpowiedzialność za wszystkie materiały ogłaszane publicznie lub wysyłane kanałem prywatnym do Witryny lub za jej pośrednictwem spoczywa wyłącznie na nadawcy, a nie na Usługodawcy, i że użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały przesyłane przez siebie, ogłaszane publicznie lub w inny sposób wysyłane do Witryny bądź za jej pośrednictwem.

20. Ograniczenia treści.

Usługodawca zabrania użytkownikowi publikowania życiorysów, listów motywacyjnych, wysyłania wiadomości e-mail oraz przesyłania informacji do forów dostępnych w Witrynie lub za ich pośrednictwem, a także udostępniania w inny sposób w tej Witrynie jakiejkolwiek treści, która (lub działać w sposób, który) według naszej opinii:

(a) zniesławia, znieważa, narusza prywatność, prześladuje, ma charakter obsceniczny, pornograficzny, rasistowski, obraźliwy, napastliwy, zastraszający lub uwłaczający;

(b) dyskredytuje, krytykuje, poniża, parodiuje lub w inny sposób przedstawia w negatywnym świetle jakąkolwiek postać występującą w treści;

(c) ma na celu wykorzystanie lub skrzywdzenie dzieci, narażając je na kontakt z nieodpowiednimi treściami, domagając się podania informacji umożliwiających identyfikację tożsamości lub w inny sposób;

(d) narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, włączając w to naruszenie czyichkolwiek praw autorskich lub znaków towarowych albo prawa do upubliczniania;

(e) narusza prawo lub może zostać uznane za naruszający prawo;

(f) nie może być transmitowana przez użytkownika, bo użytkownik nie ma do tego prawa na podstawie jakiegokolwiek stosunku umownego ani innego (np. informacje poufne prawnie zastrzeżone lub tajne otrzymane w związku z zatrudnieniem lub oświadczeniem o zachowaniu poufności);

(g) popiera lub promuje nielegalną działalność

(h) personifikuje lub przekłamuje związek użytkownika z jakimkolwiek innym podmiotem lub osobą bądź w inny sposób manipuluje nagłówkami lub identyfikatorami w celu ukrycia źródła pochodzenia treści;

(i) zabiega o fundusze, reklamodawców lub sponsorów;

(j) zawiera programy zawierające wirusy, robaki i/lub konie trojańskie lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu zakłócanie, przeciążanie, uszkodzenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania komputerowego bądź wyposażenia telekomunikacyjnego;

(k) zakłóca normalny tok dialogu, powoduje przewijanie ekranu z szybkością uniemożliwiającą innym użytkownikom wpisywanie tekstu lub pod innym względem działa w sposób, który wpływa na zdolność innych osób do podejmowania działań w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny;

(l) kopiuje inne strony lub obrazy dostępne w tej Witrynie, chyba że czyni to na polecenie odpowiedniego organu;

(m) zawiera pliki w formacie MP3;

(n) sprowadza się do piramidy lub podobnego schematu;

(o) sprowadza się do „hurtowni danych” (czyli używania dowolnej udostępnionej użytkownikowi przestrzeni internetowej jako miejsca przechowywania dużych plików lub dużych ilości danych, do których jedynie prowadzą linki z innych witryn); użytkownik musi dostarczyć rozsądną ilość treści towarzyszącej takim materiałom, tak aby przynajmniej część ruchu do witryny użytkownika pochodziła bezpośrednio z naszej Witryny;

(p) nie przestrzega żadnych zasad ani regulacji ustanawianych od czasu do czasu w odniesieniu do korzystania z tej Witryny lub jakichkolwiek sieci podłączonych do tej Witryny; lub

(q) zawiera linki do innych witryn, które zawierają treści mieszczące się w opisie podanym w punktach od (a) do (q) powyżej.

Użytkownikowi zabrania się ponadto usuwania jakichkolwiek banerów sponsorskich oraz innych materiałów wstawionych przez Usługodawcę w którymkolwiek miejscu tej Witryny (np. w dowolnej przestrzeni internetowej udostępnionej użytkownikowi).

21. Zwolnienie z roszczeń.

Jeśli użytkownik wejdzie w spór z jednym lub większą liczbą użytkowników, administratorów płatności (w tym handlowców i pracodawców), zwalnia on GRUPĘ USŁUGODAWCY (zdefiniowaną w części 6 powyżej) z roszczeń, żądań, zobowiązań, kosztów i wydatków oraz odszkodowań (rzeczywistych i wtórnych każdego rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych), będących efektem takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych. Zawierając umowę o zwolnieniu z roszczeń, użytkownik zrzeka się wyraźnie wszelkiej ochrony (ustawowej lub innej) w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa, która w innym przypadku ograniczałaby zasięg tej umowy o zwolnieniu tylko do tych roszczeń, o których użytkownik może wiedzieć lub których istnienie może podejrzewać na swoją korzyść w czasie zawierania tej umowy.

22. Zobowiązania użytkownika wobec nas.

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu użytkownik zgadza się wypłacić odszkodowanie Usługodawcy i nie wnosić pozwu przeciwko Usługodawcy ani członkom jego kierownictwa, dyrekcji, pracownikom, agentom, dystrybutorom i podmiotom stowarzyszonym z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym uzasadnionych opłat pomocy prawnej, będących efektem naruszenia niniejszego Regulaminu, w tym dowolnego z powyższych postanowień, oświadczeń lub gwarancji, i/lub efektem umieszczenia lub przesłania jakichkolwiek treści na serwery Usługodawcy, i/lub efektem całego bez wyjątku użytkowania konta.

23. Nadużycie systemu.

Nie ograniczając niewymienionych tu okoliczności, użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać, nie tworzyć ani nie odpowiadać na tak zwane „bomby pocztowe” (które polegają na wysyłaniu pocztą e-mail kopii pojedynczej wiadomości do wielu użytkowników lub wysyłanie dużych bądź wielu plików lub wiadomości do jednego użytkownika w złym zamiarze), nie brać udziału w „spamowaniu” (czyli wysyłaniu niechcianych wiadomości e-mail w celach biznesowych lub innych) ani nie podejmować żadnych innych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie lub komfort korzystania z tej Witryny przez jakąkolwiek inną osobę.

Użytkownikowi nie wolno powielać, sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać jakiegokolwiek zasobu, ani uzyskiwać dostępu do jakiegokolwiek zasobu, zawartego w tej Witrynie.

24. Bezpieczeństwo.

Wszelkie nazwy użytkowników i hasła używane w tej Witrynie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła (jeśli je posiada). Wszelkie działania wykonywane na koncie użytkownika z użyciem jego osobistych danych logowania będą uznawane za wykonywane przez użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek podejrzeń co do rzetelności takich danych logowania prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym Usługodawcy na piśmie przez wysłanie wiadomości na adres obslugaklienta@livecareer.pl. Usługodawca jest uprawniony do monitorowania nazwy i hasła użytkownika i może według własnego uznania zażądać od użytkownika ich zmiany. Jeśli nazwa użytkownika i hasło używane przez użytkownika zostaną uznane przez Usługodawcę za niezabezpieczone, Usługodawca ma prawo zażądać ich zmiany i/lub zablokować konto użytkownika.

25. Naruszenie systemów zabezpieczających.

Użytkownikowi zabrania się używania jakichkolwiek usług lub funkcji udostępnionych w związku z tą Witryną do łamania zabezpieczeń lub manipulowania zasobami systemowymi i/lub kontami. Używanie lub rozpowszechnianie narzędzi służących do łamania zabezpieczeń (np. programów do odgadywania haseł, narzędzi do łamania haseł lub narzędzi do badania sieci) jest surowo wzbronione. Jeśli użytkownik weźmie udział w jakimkolwiek naruszeniu zabezpieczeń systemu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia jego danych administratorom systemu w innych witrynach w celu udzielenia im pomocy w rozwiązywaniu incydentów bezpieczeństwa.

26. Śledztwa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia śledztwa w sprawie domniemanych naruszeń niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wszelkich naruszeń będących efektem przesłania, ogłoszenia lub wysłania przez użytkownika wiadomości e-mail do jakiegokolwiek forum. Usługodawca może dążyć do zebrania informacji od użytkownika, który jest podejrzany o naruszenie tych Regulaminu, a także od innych użytkowników. Usługodawca może zawiesić wszelkich użytkowników, których postępowanie lub ogłoszenia są przedmiotem śledztwa, i może usunąć takie materiały ze swoich serwerów, tak jak to uzna za stosowne i bez powiadomienia. Jeśli Usługodawca uzna, według swojego wyłącznego uznania, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, może trwale usunąć materiały, anulować ogłoszenia, ostrzec użytkowników, zawiesić użytkowników i hasła, zablokować konta lub podjąć inne działania naprawcze, które uzna za stosowne. Usługodawca podejmie pełną współpracę z organami ścigania lub podporządkuje się postanowieniom sądu nakazującym Usługodawcy ujawnienie tożsamości jakiejkolwiek osoby wysyłającej wiadomości e-mail lub publikującej bądź w inny sposób udostępniającej jakiekolwiek materiały uznane za naruszające nNiniejszy Regulamin. AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE WNOSIĆ WOBEC ŻADNEGO Z CZŁONKÓW GRUPY USŁUGODAWCY ŻADNYCH ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH WYNIKIEM JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA PODJĘTEGO PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK CZŁONKA GRUPY USŁUGODAWCY PODCZAS PROWADZENIA ŚLEDZTW LUB BĘDĄCEGO ICH EFEKTEM I/LUB JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA PODJĘTEGO W REZULTACIE ŚLEDZTW PRZEZ CZŁONKA GRUPY USŁUGODAWCY LUB ORGANY ŚCIGANIA.

27. Usługa.

Aby używać tej Witryny, użytkownik musi uzyskać dostęp do Internetu i pokryć wszelkie opłaty za usługę związane z tym dostępem. Użytkownik musi zapewnić całe wyposażenie niezbędne do połączenia się z Witryną w Internecie (w tym komputer, modem, urządzenie przenośne, tablet i/lub inne urządzenia dostępowe).

28. Zastrzeżenie praw.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania lub wstrzymania, czasowego lub trwałego, całej Witryny lub dowolnej jej części i/lub wszelkiego oprogramowania, funkcji i usług zawartych w tej witrynie, z powiadomieniem lub bez, i/lub do ustanowienia ogólnych wytycznych oraz ograniczeń dotyczących korzystania z nich.

29. Lokalne wymogi prawne.

Usługodawca nie gwarantuje, że Materiały lub inne treści zawarte w niniejszej Witrynie są właściwe lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytania, Kanadą, Francją, Belgią, Szwajcarią, Włochami, Niemcami, Australią i Hiszpanią oraz ich terytoriami, posiadłościami i protektoratami. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, czyni to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich praw lokalnych, które mogą mieć zastosowanie do użytkownika w związku z Witryną i korzystaniem przez niego z usług. Nie ograniczając ogólnego charakteru tego zobowiązania, użytkownik zgadza się w szczególności przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów odnoszących się do transmisji danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju zamieszkania użytkownika.

30. Witryny innych podmiotów.

Ta Witryna może zawierać linki prowadzące do innych witryn w Internecie. Te witryny mogą zawierać informacje dotyczące ofert pracy, pracodawców, kandydatów do pracy lub materiałów, które przez niektóre osoby mogą zostać uznane za niewłaściwe lub obraźliwe. Usługodawca nie ma żadnej kontroli nad tymi witrynami i użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (bez względu na to, czy takie witryny są czy nie są w jakikolwiek sposób powiązane z Usługodawcą) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ogłoszeń o pracę, opisów pracodawców i życiorysów kandydatów ani za legalność, przyzwoitość lub jakikolwiek inny aspekt treści zawartych w takich witrynach. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku tego typu nie oznacza rekomendowania jakiejkolwiek witryny przez Usługodawcę ani jakiegokolwiek związku z jej operatorami. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń ani nie daje żadnych gwarancji co do bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji (w tym w szczególności informacji dotyczących kart kredytowych i innych danych osobowych) udostępnianych przez użytkownika innym podmiotom na ich życzenie i użytkownik nieodwołalnie zrzeka się dochodzenia wszelkich roszczeń wobec Usługodawcy w odniesieniu do tych witryn. Apelujemy gorąco o zachowanie ostrożności podczas udostępniania jakichkolwiek danych poufnych (np. numerów ubezpieczenia lub informacji finansowych) jakimkolwiek innym podmiotom i zachęcamy do sprawdzenia wszystkich aspektów, które użytkownik uzna za stosowne, przed kontynuowaniem jakiejkolwiek komunikacji z tymi podmiotami.

31. Zastrzeżone usługi online.

Wszelkie część tej Witryny, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem dowolnej zastrzeżonej usługi online, podlegają regułom, zasadom i wytycznym takiej usługi.

32. Spory, wybór prawa i jurysdykcja.

Mamy nadzieję, że użytkownik będzie zadowolony z naszych usług, a my dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie problemy w sposób nieformalny. Jednakże w przypadku sporu mają zastosowanie następujące postanowienia.

a) Jeśli użytkownik jest pracodawcą lub w inny sposób występuje w ramach swojej działalności gospodarczej podczas uzyskiwania dostępu do tej usługi lub korzystania z niej, z wyjątkiem części 8, która będzie interpretowana zgodnie z ustawą FAA, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązującą jurysdykcję niniejszy Regulamin są regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, gdy są stosowane do umów zawieranych i realizowanych w całości w Nowym Jorku, i użytkownik zgadza się, że wszelkie spory podlegają arbitrażowi zgodnie z częścią 8.

b) użytkownik jest konsumentem uzyskującym dostęp do tej usługi z terenu Unii Europejskiej, ma prawo do wnoszenia roszczeń zgodnie z prawem i przed sądami państwa, które zamieszkuje.

33. Płatności i subskrypcje.

W przypadku zakupu jakichkolwiek usług, które oferujemy za opłatą, zarówno jednorazową, jak i na zasadzie subskrypcji, użytkownik zgadza się na przechowywanie jego informacji dotyczących płatności przez zewnętrznych dostawców Usługodawcy. Użytkownik zobowiązuje się również uiścić stosowne opłaty za zamówionych usługodawców/usługi (w tym w szczególności okresowe opłaty za subskrypcje miesięczne lub roczne), gdy staną się wymagalne, wraz z wszelkimi powiązanymi podatkami, a także zwrócić nam wszystkie poniesione koszty egzekucyjne i odsetki z tytułu wszelkich zaległych kwot. Usługodawca oferuje pewnych usługodawców w swoich płatnych usługach, takich jak usługi przeglądania życiorysu, pisania życiorysu, płatnych raportów dotyczących przebiegu kariery i pisania listów motywacyjnych, których nie pokrywa koszt usług subskrypcji Usługodawcy. Brak zapłaty może skutkować zakończeniem subskrypcji. W zależności od miejsca zawierania z nami transakcji, typu użytej metody płatności i miejsca wydania metody płatności transakcja może podlegać różnicom kursowym lub różnicom w cenach ze względu na kursy wymiany. Transakcja może podlegać różnicom kursowym oszacowanym przez bank lub wystawcę karty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice kursowe ani dodatkowe opłaty i nie będzie pokrywać ani zwracać żadnych opłat nałożonych przez bank lub wystawcę karty. Usługodawca nie obsługuje wszystkich metod płatności, walut ani lokalizacji płatności. Jeśli metoda płatności stosowana przez użytkownika w transakcjach z Usługodawcą, taka jak karta kredytowa, osiągnie swój termin ważności i użytkownik nie zmodyfikuje informacji o metodzie płatności ani nie anuluje swojego konta lub takiej usługi, upoważnia nas do dalszego stosowania tej metody płatności do rozliczeń i pozostaje odpowiedzialny za wszelkie niepobrane kwoty. Zobowiązanie użytkownika do uiszczania opłat trwa do końca okresu subskrypcji, podczas którego użytkownik anulował subskrypcję. Wszystkie należne podatki są obliczane na podstawie informacji rozliczeniowych dostarczonych nam przez użytkownika w momencie zakupu. Użytkownik może anulować lub zawiesić usługę, przechodząc do strony głównej i wybierając pozycje Moje konta oraz Moje ustawienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie zakupione przez niego produkty, takie jak usługodawcy i usługi, są przedmiotem niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dodatkowych warunków związanych z dostarczaniem usługodawców lub usług, które podamy do jego wiadomości.

34. Minimalne okresy umów i prawa do anulowania.

Użytkownik zgadza się, że świadczenie usługi rozpoczyna się z chwilą wysłania przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem subskrypcji, i że od tej chwili nie ma prawa zmienić zdania, anulować usługi i otrzymać zwrotu pieniędzy — czyli nie przysługuje mu okres na odstąpienie od umowy — na mocy europejskich przepisów dotyczących sprzedaży na odległość. Może jednak w każdej chwili w okresie bieżącej subskrypcji anulować subskrypcję, aby uniknąć naliczania dalszych opłat. W tym celu powinien skontaktować się z obsługą klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres obslugaklienta@livecareer.pl, lub zalogować się na swoim koncie i kliknąć opcję „Moje ustawienia”, a następnie kartę „Subskrypcja”. Jeśli pozostały okres obowiązywania anulowanej subskrypcji przekracza jeden miesiąc, użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy pozostałych w okresie subskrypcji, a subskrypcja będzie nadal aktywna do końca bieżącego miesiąca. Niepełne miesiące nie podlegają zwrotowi pieniędzy.WSZELKIE OPŁATY WNIESIONE ZA SUBSKRYPCJE O OKRESIE OBOWIĄZYWANIA WYNOSZĄCYM 4 TYGODNIE, 30 DNI LUB JEDEN MIESIĄC (BĄDŹ MNIEJ) NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, BEZ WZGLĘDU NA TO, ILE CZASU POZOSTAŁO DO KOŃCA SUBSKRYPCJI.

35. Konta osób poszukujących pracy.

Tworząc konto lub dostarczając Usługodawcy informacje dotyczące rozwoju kariery w Witrynie lub za jej pośrednictwem (w tym za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie lub przez przesłanie życiorysu), użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność Treści użytkownika. Użytkownik rozumie ponadto, że Usługodawca może przechowywać dane i używać ich na różne sposoby opisane w niniejszym Regulaminie i Zasadach polityki prywatności sformułowanych dla Witryny. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że Usługodawca może oferować informacje, które są dla niego najbardziej interesujące. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma żadnych praw własności w odniesieniu do konta lub konta e-mail, które mógł u nas zarejestrować. Usługodawca nie ma żadnego obowiązku utrzymywania żadnego konta otwartego przez użytkownika i może je usunąć, jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin. Usługodawca może za zgodą użytkownika uzyskiwać dostęp do wiadomości e-mail, może je wysyłać, przeglądać i ograniczać, dla dowolnego konta poczty e-mail utworzonego w witrynie Usługodawcy, w zależności od własnego uznania i za zgodą użytkownika, który w takiej sytuacji nie będzie oczekiwał traktowania swoich wiadomości jako prywatne.

36. Informacja dla użytkowników z Kalifornii.

Zgodnie z częścią 1789.3 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia użytkownicy Witryny z Kalifornii otrzymują następującą informację o szczególnych prawach konsumenckich: Z Zespołem ds. Reklamacji (Complaint Assistance Unit) Wydziału Obsługi Konsumentów (Division of Consumer Services) Departamentu ds. Konsumenckich Stanu Kalifornia (California Department of Consumer Affairs) można kontaktować się listownie, pod adresem 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 USA, lub telefonicznie, pod numerem +1 (916) 445-1254 lub +1 (800) 952-5210.

37. Postanowienia ogólne.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszej umowy, co pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. Niniejszy Regulamin jest całością porozumienia między użytkownikiem a Usługodawcą w odniesieniu do kwestii w nich poruszonych oraz Witryny. Ta Witryna jest kontrolowana i prowadzona przez firmę Bold Limited, spółkę z siedzibą w Bermudach, której głównym miejscem prowadzenia działalności jest H.P House, 21 Laffan Street, Hamilton BM HM09.

38. Sposoby kontaktowania się z nami.

Wszelkie uwagi lub skargi dotyczące Witryny prosimy kierować na adres obslugaklienta@livecareer.pl. Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres prywatnosc@livecareer.pl, zaś inne kwestie prawne na adres kwestieprawne@livecareer.pl.lub Auxiliant sarl, 1A, rue Thomas Edison, L-445 Strassen, Luxembourg.

Copyright ©, 2019, Bold Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.