1. Zasiłek dla bezrobotnych 2023 - ile wynosi (netto i brutto)?

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 - ile wynosi (netto i brutto)?

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Zostałeś zwolniony albo zrezygnowałeś z pracy, nie możesz znaleźć nowej i chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? Żeby dostać kuroniówkę, musisz spełnić szereg wymogów i złożyć odpowiednie dokumenty w powiatowym urzędzie pracy.

Co musisz zrobić, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r.? Ile wynosi świadczenie, komu przysługuje, jakie dokumenty musisz przygotować — wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r. netto i brutto?

Zacznijmy od wysokości zasiłku dla bezrobotnych. W 2023 kwota brutto świadczenia, zwanego potocznie kuroniówką (od Jacka Kuronia, który na początku lat 90. XX w. był ministrem pracy i polityki socjalnej), wynosi 1304,10, netto, czyli na rękę, będzie to ok. 1186,73 zł.

Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy osoby, która go otrzymuje. Powyższe kwoty to 100% zasiłku — przysługują tym, którzy przepracowali od 5 do 20 lat. Poniżej 5-letniego stażu pracy zasiłek dla bezrobotnych jest pomniejszony i wynosi 80%, czyli 1043,30 zł brutto (949,40 zł netto). Jeśli przepracowałeś ponad 20 lat, przysługuje Ci zasiłek powiększony w wysokości 120%, czyli 1565 zł brutto (1424,15 zł netto).

Kuroniówkę w tych wysokościach otrzymasz przez pierwsze 3 miesiące otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Po tym czasie wysokość zasiłku spada i wynosi odpowiednio (również zgodnie ze stażem pracy): 100% kwoty, czyli 1024,10 zł brutto (931,93 zł netto), 80% 819 zł brutto (745,56 zł netto), 120% 1 229,00 zł brutto, czyli 1 118,39 zł netto.

Podsumujmy, jak wygląda wysokość zasiłku dla bezrobotnych w zależności od stażu pracy oraz czasu przyjmowania kuroniówki:

Zasiłek dla bezrobotnych — kwota

 

100% kwoty zasiłku (staż pracy od 5 do 20 lat)

80% kwoty zasiłku (staż pracy poniżej 5 lat)

120% kwoty zasiłku (staż pracy powyżej 20 lat)

Pierwsze 3 miesiące

1304,10 zł brutto 

1186,73 zł netto

1043,30 zł brutto

949,40 zł netto

1565,00 zł brutto

1424,15 zł netto

Po pierwszych 3 miesiącach

1024,10 zł brutto

931,93 zł netto

819,30 zł brutto

745,56 zł netto

1229,00 zł brutto

1118,39 zł netto

Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych

Powyższe stawki obowiązują od 1 września 2020 r., wraz z wejściem w życie Ustawy o dodatku solidarnościowym. Dzięki temu rozporządzeniu, bezrobotni, którzy stracili pracę w związku z pandemią koronawirusa, dostaną dodatkowe 1400 zł. 

Dodatek solidarnościowy mogą otrzymać osoby, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta — po 15 marca 2020 r.

Otrzymywanie dodatku solidarnościowego nie anuluje prawa do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast, na czas otrzymywania dodatku kuroniówka zostaje zawieszona — nie możesz jednocześnie pobierać jednego i drugiego.

Czas, w którym będziesz dostawać dodatek solidarnościowy, nie wlicza się do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego, gdy skończy Ci się prawo do dodatku, możesz wrócić do kuroniówki i otrzymywać ją przez cały czas, który zgodnie z prawem Ci pozostał.

2. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r.?

Kuroniówkę otrzymasz tylko wtedy, gdy spełnisz szereg wymogów formalnych. Przede wszystkim musisz zarejestrować się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy. Możesz to zrobić przez internet (wypełniając specjalny wniosek) lub na żywo — chociaż ta druga opcja jest ograniczona z powodu pandemii COVID-19.

Oczywiście, sama rejestracja w PUP nie wystarczy, żeby z automatu należał Ci się zasiłek dla bezrobotnych. Prawo do kuroniówki przysługuje w następujących przypadkach, które określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Zasiłek dla bezrobotnych — warunki:

 • przez 365 dni w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP, musisz być zatrudniony i osiągać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (chyba że pracodawca został zwolniony z tego obowiązku)
 • nie ma znaczenia czy pracowałeś na pół etatu czy na cały — ważna jest wysokość wynagrodzenia
 • okres ten nie uwzględnia bezpłatnego urlopu wypoczynkowego, trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje również osobom, które:

 • wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągnęły dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
 • opłacały składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności
 • wykonywały pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni
 • opłacały składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia
 • były zatrudnione za granicą i przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatrianci
 • były zatrudnione, pełniły służbę lub wykonywały inną pracę zarobkową i osiągały wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

W każdym z tych przypadków podstawą do prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest otrzymywanie przed utratą pracy wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej krajowej. Od 1 stycznia 2023 roku  będzie wynosić w Polsce 3490 zł, a od 1 lipca przyszłego roku – do 3600 zł. Jest to równowartość 2397,56 zł netto (od stycznia) i  2784 zł netto (od lipca). 

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

Przy okazji warto wiedzieć, co dodatkowo wlicza się do okresu 365 dni, które musisz przepracować, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych:

 • zasadnicza służba wojskowa
 • urlop wychowawczy
 • okres pobierania renty z powodu niezdolności do podjęcia pracy zarobkowej
 • okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
 • okresy, za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej
 • pobierania renty rodzinnej w przypadku, gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej
 • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą sprawowana była opieka.

Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Po otrzymaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych pierwszą wpłatę dostaniesz do 14. dnia następnego miesiąca. Czyli — jeśli zarejestrowałeś się w PUP w grudniu, zasiłek otrzymasz do 14 stycznia. 

Kuroniówkę zasadniczo otrzymuje się przez 6 miesięcy od zarejestrowania w PUP. Okres ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, gdy w powiecie zamieszkania stopa bezrobocia wynosi więcej niż 150% krajowej stopy bezrobocia.

Na przedłużony do 365 dni zasiłek mogą również liczyć bezrobotni powyżej 50. roku życia ze stażem pracy ponad 20 lat, jak też mający na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 lat (gdy ich partner również nie ma pracy i prawa do zasiłku) oraz matki, które urodziły w trakcie okresu pobierania zasiłku i miesiąc po jego ustaniu.

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych

Żeby otrzymać prawo do otrzymywania zasiłku, musisz uzyskać status bezrobotnego — zarejestrować się w urzędzie pracy. Do tego potrzebujesz: dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dyplomów, świadectw ukończenia szkoły i wszystkich zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wszystkich świadectw pracy.

Zarejestrowanie w PUP daje Ci nie tylko prawo do otrzymywania kuroniówki, ale również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i rodziny. Możesz również skorzystać z państwowego systemu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy i starać się o dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej.

3. Zasiłek dla bezrobotnych 2023 — pozostałe informacje

Musisz wiedzieć również, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych można stracić. Kuroniówkę przestaniesz otrzymywać gdy:

 • odmówisz bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie
 • po skierowaniu nie podejmiesz szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
 • utracisz status bezrobotnego — można odzyskać go po upływie 120 dni.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje Ci nie tylko, gdy zostaniesz zwolniony z pracy lub Twoja umowa wygaśnie. Gdy sam zrezygnujesz z dotychczasowego zatrudnienia, możesz otrzymywać kuroniówkę — ale dopiero po 90 dniach od wypowiedzenia umowy. Dodatkowo, wtedy okres, w jakim będziesz otrzymywał świadczenie, zostanie skrócony do 3 lub 9 miesięcy.

Przy zwolnieniu dyscyplinarnym sytuacja jest bardziej skomplikowana. Gdy dostaniesz wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika do pół roku przed zarejestrowaniem się w PUP, prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzymasz dopiero po 180 dniach. To oznacza, że po dyscyplinarce na prawo do zasiłku musisz czekać aż pół roku.

Dodatkowo okres otrzymywania kuroniówki skraca się — jeśli otrzymałeś prawo do zasiłku na 6 miesięcy, nie dostaniesz w ogóle pieniędzy. Dlaczego? Okres możliwości pobierania świadczenia jest krótszy o czas między dyscyplinarką a rejestracją w urzędzie.

Ale, z lepszych wiadomości, okres otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do świadczenia emerytalnego i stażu pracy.

Przeczytaj również artykuły: Średnia krajowa w Polsce: ile wynosi brutto i netto?, Świadczenie rehabilitacyjne — jaki wniosek, ile wynosi, Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia oraz Kosiniakowe: wniosek. Dla kogo świadczenie rodzicielskie?

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości, dotyczące zasiłku dla bezrobotnych? Zostaw komentarz pod artykułem. Chętnie Ci odpowiem i pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Zasilek dla bezrobotnych

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5  (1 ocena)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: