1. Umowa o dzieło 2024: co to? [+ Wzór, podatek, ZUS, stawka]

Umowa o dzieło 2024: co to? [+ Wzór, podatek, ZUS, stawka]

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, która skutkuje powstaniem konkretnej rzeczy, utworu lub wydarzenia. W ramach takiej współpracy wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dzieło w określonym terminie, a zamawiający — że mu za to zapłaci.

W tym artykule pokażę Ci wzór umowy o dzieło i przedstawię kluczowe informacje na jej temat. Przeczytasz m.in. czego może dotyczyć umowa o dzieło, jaki podatek od niej zapłacisz oraz czy musisz zgłaszać ją do ZUS-u. Dzięki temu zobaczysz, czy taka forma współpracy Ci się opłaca.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

Umowa o dzieło — wzór

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwanym dalej Zamawiającym, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . zwanym dalej Wykonawcą.

§1

 1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie Zamawiającego polegające na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwane dalej dziełem.
 2. Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.*
 3. Dzieło zostanie wykonane z materiałów i przy użyciu narzędzi Zamawiającego.*

§2

 1. Wykonawca przystąpi do wykonywania dzieła w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Zakończenie prac nastąpi w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. *
 2. Dzieło zostanie wykonane w terminie do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. *

§3

Wykonawca może powierzyć realizację dzieła osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§4

 1. Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe / kosztorysowe* w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , płatne na podstawie rachunku w terminie 7 dni od dnia wykonania dzieła i przyjęcia go przez Zamawiającego.
 1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.
 2. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów powierzonych prac.*

§5

W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§6

W razie gdy zwłoka w wykonaniu dzieła przekroczy . . . . . . . . . dni, Zamawiający może od umowy odstąpić z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowania.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis zamawiającego)                                                      (podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić.

Powyższy wzór umowy o dzieło możesz pobrać w Wordzie, klikając w ten link. A w dalszej części artykułu wyjaśnię Ci, na czym dokładnie polega taka forma współpracy.

1. Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, często niesłusznie nazywana „śmieciową” — mimo że dobrze użyta umożliwia sprzedawanie swoich produktów i usług na jasnych zasadach. Strony takiej umowy nazywa się wykonawcą i zamawiającym (rzadziej dziełodawcą i dziełobiorcą).

Co istotne — informacji na ten temat nie znajdziesz w Kodeksie pracy, który z zasady reguluje stosunek pracy (czyli stałą pracę świadczoną na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym). Z tego powodu na umowie o dzieło nie przysługują Ci żadne prawa pracownicze.

Gdzie zatem szukać informacji?

To proste. Umowę o dzieło — podobnie jak inne umowy cywilnoprawne — reguluje Kodeks cywilny:

Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Jednak pamiętaj, że umowa o dzieło musi prowadzić do konkretnego i zindywidualizowanego rezultatu. Ten rezultat może mieć postać:

 • materialną — np. obraz, mebel, ubranie, banner reklamowy, rękodzieło 
 • niematerialną — np. artykuł prasowy, strona internetowa, tekst piosenki, ścieżka dźwiękowa do filmu, wykład na uczelni.

Dlatego umowy o dzieło najczęściej zawierają rzemieślnicy, artyści, freelancerzy i inne osoby pracujące w wolnych zawodach — m.in. dziennikarze, youtuberzy, tłumacze, copywriterzy, wykładowcy czy projektanci stron internetowych.

Jeżeli ktoś określa mianem „dzieła” regularnie wykonywaną czynność, która nie prowadzi do konkretnego rezultatu — np. sprzątanie biura trzy razy w tygodniu — jest to niezgodne z prawem. W takim przypadku należy zawrzeć umowę zlecenie lub umowę o pracę na niepełny etat. A jeśli świadczący usługi prowadzi własną działalność gospodarczą, zamiast tego można podpisać z nim umowę B2B.

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

Umowa o dzieło z zasady dotyczy czegoś innego niż umowa zlecenie. I jeśli zamawiasz u kogoś wykonanie dzieła, powinieneś sformułować umowę w taki sposób, by wskazywała na rezultat, a nie czynność. Dlaczego?

Ponieważ w ramach umowy o dzieło wykonawca odpowiada za efekt swojej pracy (np. powstanie konkretnej rzeczy), a w przypadku umowy zlecenia — do należytego wykonania określonej czynności, a nie za jej ostateczny rezultat.

Oczywiście — w wielu przypadkach istnieje możliwość wybrania typu umowy i innego sformułowania jej treści. Wtedy możesz mieć dylemat, co Ci się bardziej opłaca: umowa o dzieło czy zlecenie?

To zależy od Twoich oczekiwań. W przypadku umowy o dzieło zarobisz więcej — bo jedyny koszt, jaki poniesiesz, to zaliczka na podatek dochodowy. Zamawiający również nie poniesie kosztów.

Z kolei na umowie zlecenia od kwoty brutto będziesz musiał dodatkowo odprowadzić składkę emerytalną, rentową i zdrowotną. Dzięki temu będziesz ubezpieczony, ale w portfelu zostanie Ci nawet kilkaset złotych mniej.

Wypowiedzenie umowy o dzieło

Wykonawca może rozwiązać umowę o dzieło w kilku przypadkach. Do najpopularniejszych należą:

 • jego niezdolność do pracy
 • nieprzewidziane zmiany, wskutek których chce on otrzymać większe wynagrodzenie, a zamawiający się na to nie zgadza
 • jeśli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, którego nie da się wyegzekwować.

Z kolei zamawiający może wypowiedzieć umowę o dzieło, jeżeli:

 • wykonawca spóźnia się z jego oddaniem
 • dzieło jest wykonane wadliwie albo sprzecznie z umową
 • wykonawca nie prowadzi prac zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

 

2. Umowa o dzieło — podatek i składki ZUS

Umowa o dzieło cechuje się najniższymi kosztami zatrudnienia. Przede wszystkim dlatego, że nie podlega składkom na ubezpieczenie ZUS — chyba że zawarłeś ją ze swoim pracownikiem (o czym później).

Jednak od umowy o dzieło należy odprowadzić podatek, którego wysokość zależy m.in. od kwoty wynagrodzenia brutto podanej w umowie.

Podatek od umowy o dzieło

Jeśli Twoje wynagrodzenie na umowach o dzieło wynosi do 200 zł brutto w danym miesiącu i nie jesteś pracownikiem zamawiającego, obowiązuje Cię tzw. podatek zryczałtowany w wysokości 12% przychodu. Dochodu z takich umów nie łączy się potem z innymi dochodami — co oznacza, że nie musisz wykazywać jej w zeznaniu PIT.

W pozostałych przypadkach bierze się pod uwagę sumę wszystkich Twoich dochodów z różnych umów na zasadach ogólnych w ciągu roku kalendarzowego. A sam podatek za dany rok wylicza się według skali podatkowej. Jeżeli podstawa obliczenia podatku wynosi:

 • do 120 000 zł — zapłacisz 12% podatku minus 3600 zł w skali roku (czyli kwotę zmniejszającą podatek)
 • ponad 120 000 zł — zapłacisz 10 800 zł podatku plus 32% nadwyżki od 120 tys. zł.

W zwykłej umowie o dzieło koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%. A jeśli w treści umowy znalazł się zapis o przeniesieniu praw autorskich, te koszty wzrastają do 50% (co jednocześnie oznacza niższy podatek).

Podatek od umowy o dzieło odprowadza zamawiający.

Umowa o dzieło a ZUS

Jak już wspomniałam — umowy o dzieło nie zgłasza się do ZUS. Od tej umowy nie odprowadza się bowiem ani obowiązkowych, ani dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne — chyba że zawierasz ją ze swoim pracownikiem.

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Jeśli zatrudniasz kogoś na umowie o pracę, ale jednocześnie zlecasz mu dodatkowe zadanie na umowę o dzieło, to dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu musisz doliczyć do wypłacanej mu pensji. Jednocześnie odprowadzisz podatek od obu tych kwot.

Rachunek do umowy o dzieło

Jeśli wykonujesz dzieło zamówione przez firmę — a nie osobę prywatną — powinieneś rozliczyć się za pomocą rachunku. Taki dokument powinien zawierać:

 • datę podpisania umowy (i ewentualnie numer druku)
 • dane firmy zlecającej dzieło
 • dane wykonawcy
 • kwotę wynagrodzenia brutto
 • informację o opodatkowaniu
 • informację o terminie i sposobie zapłaty (opcjonalnie).

3. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Jeżeli strony umowy o dzieło wyrażą taką chęć, można zawrzeć w niej zapisy o przeniesieniu praw autorskich. Wówczas zamawiający zyskuje m.in.:

 • prawa majątkowe do dzieła
 • możliwość swobodnego korzystania z dzieła
 • uprawnienie do tłumaczenia utworu
 • uprawnienie do przerabiania dzieła.

Żeby to było możliwe, w treści umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich powinny znaleźć się wszystkie przypadki i sposoby wykorzystania dzieła, nazywane polami eksploatacji utworu.

A co zyskuje autor dzieła?

Po przeniesieniu praw autorskich wykonawca zapłaci niższy podatek. Wówczas koszty uzyskania przychodu wyniosą go 50% — i dopiero od połowy swojego wynagrodzenia autor dzieła zapłaci zaliczkę na podatek dochodowy.

Taki układ nie zawsze jest korzystny dla obu stron umowy. Bo owszem — twórca jednorazowo zapłaci niższy podatek, ale to zamawiający będzie mógł zarabiać na dziele wielokrotnie.

4. Umowa o dzieło — stawka brutto i netto [+ Kalkulator]

W przypadku umów o dzieło nie obowiązuje minimalna krajowa stawka brutto. Na wykonaniu dzieła zarobisz więc tyle, na ile umówisz się z zamawiającym minus podatek.

To wynagrodzenie nie musi być jednak sztywno ustalone. Wówczas stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego:

Art. 628. § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. 

§ 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio.

Ponadto jeśli strony umowy określiły zapłatę na podstawie przewidywanych kosztów planowanych prac — czyli tzw. wynagrodzenie kosztorysowe — a do czasu wykonania dzieła zmienią się ceny materiałów i usług, każda strona może zażądać zmian co do umówionej stawki.

Umowa o dzieło — kalkulator

Chcesz policzyć, ile faktycznie zarobisz na umowie o dzieło? Możesz to sprawdzić za darmo w internecie. Oto przykładowe kalkulatory wynagrodzeń na umowach o dzieło:

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Czy pracowałeś kiedyś na umowie o dzieło? Co myślisz o takiej formie współpracy? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Umowa o dzielo

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5  (4 oceny)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: