1. Szkolenie BHP pracownika. Co ile lat je robić? Ile trwa?

Szkolenie BHP pracownika. Co ile lat je robić? Ile trwa?

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Szkolenie BHP dla pracownika to inaczej przekazanie mu wiedzy na temat norm oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Chodzi o to, by chronić jego zdrowie — zapobiegać urazom, wypadkom i chorobom, które mogą go spotkać w pracy.

W tym artykule poznasz wszystkie kluczowe informacje na temat szkoleń BHP. Dowiesz się m.in. jak wyglądają, kto za nie płaci, jak często należy je robić (i w jaki sposób) oraz czym różnią się szkolenia wstępne BHP od okresowych.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Szkolenie BHP dla pracowników — co musisz wiedzieć?

Centralny Instytut Ochrony Pracy definiuje bezpieczeństwo i higienę pracy (w skrócie: „BHP”) jako ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych, mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Zapoznanie pracowników z tymi normami jest obowiązkiem pracodawcy — i właśnie temu służą szkolenia BHP. Regulują je dwa dokumenty: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Kodeks pracy, m.in. w art. 2374:

Art. 2374. § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. 

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

 

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

To oznacza, że pracodawca ma obowiązek prowadzić systematyczne szkolenia BHP dla pracowników, szczegółowo określić przepisy BHP na każdym stanowisku pracy w firmie oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w zakładzie pracy. W ten sposób ma zapobiegać m.in. wypadkom przy pracy.

Co istotne — każde szkolenie BHP odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Zaś jego ukończenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika, który jest zatrudniony na umowie o pracę.

Pracodawca powinien też nieodpłatnie dostarczyć niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz poinformować pracowników, jak ich używać. Środkami ochrony indywidualnej są:

 • sprzęt ochrony układu oddechowego (np. maski, kaptury, hełmy)
 • środki ochrony oczu i twarzy (np. okulary i gogle ochronne, osłony spawalnicze)
 • środki ochrony rąk i nóg (np. Rękawice, buty)
 • odzież ochronną (np. kamizelki, kombinezony).

Nie zalicza się do nich natomiast zwykłych ubrań roboczych, przedmiotów do samoobrony oraz wyposażenia sportowców i służb: policji, wojska czy pogotowia ratunkowego.

Kodeks pracy reguluje też kwestię szkoleń BHP dla nowo przyjętych pracowników. Wówczas pracodawca ma obowiązek zapoznać taką osobę z oceną ryzyka zawodowego i zasadami ochrony przed zagrożeniami. Musi też zorganizować dla niej wstępne szkolenie BHP jeszcze przed dopuszczeniem jej do pracy. Zaś odbycie takiego szkolenia pracownik musi potwierdzić na piśmie.

Szkolenie BHP a umowa zlecenie

Obowiązek przeszkolenia osób pracujących na umowie zlecenia z zakresu BHP zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. Jeżeli poziom zagrożeń związanych z daną pracą jest wysoki, to zleceniobiorca ma obowiązek odbyć szkolenie BHP. Musi on również przestrzegać wszystkich przepisów i zasad na równi z pracownikami.

(...) Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 k.p. obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim. (...)
Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie szkolenia BHP (GNP/426/4560-364/07/PE)

 

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Szkolenie BHP wstępne i okresowe — ile trwa i jak często je robić?

Szkolenia BHP dla pracowników będą się różnić w zależności od branży oraz tego, czy mamy do czynienia ze szkoleniem wstępnym, czy okresowym.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne to inaczej pierwsze szkolenie BHP dla nowych pracowników, praktykantów i osób przyuczających się do zawodu. Pracodawca powinien je zorganizować pierwszego dnia pracy, zanim jeszcze nowe osoby przystąpią do swoich obowiązków. Wstępne szkolenie BHP jest ważne maksymalnie przez rok, a w przypadku kadry kierowniczej — przez 6 miesięcy.

Odbycie przez pracownika wstępnego szkolenia BHP powinno zostać udokumentowane i dołączone do jego akt osobowych.

Na wstępne szkolenie BHP składają się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie BHP — instruktaż ogólny

Jak wskazuje nazwa, instruktaż ogólny dotyczy ogólnych przepisów BHP. Jego głównym zadaniem jest zapoznanie pracownika z następującymi zagadnieniami: 

 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie pracy
 • przepisy przeciwpożarowe
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • prawa i obowiązki pracownika
 • prawa i obowiązki pracodawcy.

Ta część szkolenia BHP zwykle trwa 2 godziny zegarowe. Nie można jej przeprowadzić online.

Szkolenie BHP — instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy to inaczej przedstawienie zasady pracy na danym stanowisku. Dlatego też jest on bardziej szczegółowy od szkolenia ogólnego BHP i obowiązuje:

 • osoby pracujące na stanowiskach robotniczych
 • pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 • studentów odbywających praktyki studenckie
 • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż środowiskowy BHP obejmuje wiedzę o:

 • czynnikach środowiskowych na danym stanowisku
 • ryzyku zawodowym
 • sposobach ochrony przed zagrożeniami
 • metodach bezpiecznego wykonywania danej pracy. 

Zawiera również część praktyczną — czyli prezentację wykonywania danej pracy, samodzielne wykonanie określonych zadań pod nadzorem oraz egzamin sprawdzający przygotowanie pracownika do pracy. Z tego powodu instruktaż stanowiskowy BHP może trwać od 2 do nawet 8 godzin (w zależności od branży i przygotowania zawodowego danej osoby).

Szkolenie okresowe BHP

Zadaniem szkolenia okresowego BHP jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami i ewentualnymi zmianami w przepisach

Szkolenia okresowe BHP powinni odbywać przede wszystkim:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych i inżynieryjno-technicznych
 • pracownicy zajmujący się służbą bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • inni pracownicy, o ile ich praca wiąże się z narażeniem na czynniki uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Co istotne — w niektórych przypadkach szkolenia okresowe BHP osób na stanowiskach administracyjno-biurowych nie są wymagane. Jednak dzieje się tak jedynie w przypadku, gdy dana działalność cechuje się nie wyższą niż trzecia kategorią ryzyka w myśl ustawy z dn. 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Szkolenie BHP — co ile lat je robić?

Częstotliwość przeprowadzania szkolenia okresowego zależy od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy. Przykładowo, szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 lat, a w przypadku pozostałych zawodów — nie rzadziej niż co 5 lat.

Natomiast pierwsze szkolenie okresowe BHP należy odbyć do pół roku od rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowniczym (np. kierownik, brygadzista) lub w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na innym stanowisku.

3. Szkolenie BHP w praktyce — jak wygląda i na czym polega?

Szkolenia BHP dla pracowników mają określoną strukturę. Najczęściej zawierają następujące elementy:

 1. Wstępna rozmowa instruktora (np. przełożonego, brygadzisty) z pracownikiem.
 2. Zaprezentowanie i wyjaśnienie przez instruktora czynności, które pracownik będzie wykonywał na swoim stanowisku. 
 3. Wskazanie pracownikowi bezpiecznych metod wykonywania danej pracy. 
 4. Samodzielne wykonanie przez pracownika wskazanych czynności pod okiem instruktora.

Ramowe programy szkoleń BHP zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia MGiP z dn. 27 lipca 2004 r. Ponadto osoby prowadzące szkolenia mają obowiązek korzystać z pomocy dydaktycznych — np. tablic, filmów czy środków do udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie okresowe BHP — test online i odpowiedzi

Przykładowe testy BHP wraz z odpowiedziami znajdziesz m.in. na tych stronach:

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenie BHP może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca lub inna osoba, która zarządza pracownikami, o ile ma ku temu odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Pracodawca może również zlecić poprowadzenia szkolenia zewnętrznym ekspertom, którzy się w tym specjalizują.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Jak wyglądało szkolenie BHP w Twojej firmie? Co chciałbyś zmienić? Chętnie poznam Twoją perspektywę — zostaw komentarz pod artykułem.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Szkolenie bhp

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5  (1 ocena)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: