1. Czy Polacy lubią swoich szefów? Odpowiedzi zaskakują (badanie)

Czy Polacy lubią swoich szefów? Odpowiedzi zaskakują (badanie)

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

cechy dobrego kierownika

Dziś niemal każdy ma szansę zostać menedżerem — zamiast latami czekać na awans, możemy aplikować bezpośrednio na stanowiska kierownicze dużych firm. Ale tylko nieliczni okażą się prawdziwymi liderami zdolnymi porwać tłumy. W czym tkwi tajemnica sukcesu w roli menedżera? I czy doceniamy naszych obecnych szefów? 

O cechy dobrego kierownika zapytaliśmy 972 osoby w różnym wieku i na różnym etapie ścieżki zawodowej. W ten sposób dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę Polacy myślą o swoich szefach i czego od nich oczekują.

1. Co tak naprawdę myślimy o naszych szefach?

Na początku zapytaliśmy naszych respondentów o to, czy sądzą, że mają świetnego menedżera. Wyniki nas zaskoczyły.

Okazuje się, że aż 53,02% Polaków uważa, że ma świetnego szefa, z czego 13,6% bardzo się zgadza z tym twierdzeniem. Odpowiedź pozytywną częściej wybierają kobiety (prawie 58% odpowiedzi w tej grupie) niż mężczyźni (niecałe 44%). Tylko 17.03% respondentów twierdzi, że ich szef nie spełnia ich oczekiwań jako przełożony.

Z naszego badania wynika, że najbardziej zadowoleni ze swoich kierowników są pracownicy z doświadczeniem od 2 do 5 lat — niemal 63% z nich wybrało pozytywną odpowiedź (przy czym co piąty ankietowany z tej grupy bardzo się zgadza z tym twierdzeniem).

Jednak najrzadziej satysfakcję z pracy menedżera odczuwają pracownicy średnich firm, zatrudniających od 50 do 250 osób. W tej grupie bowiem aż 21,28% respondentów wybrało negatywną odpowiedź.

Co ciekawe, ponad 69% ankietowanych uważa się za osoby zaangażowane w pracę. To imponująca liczba — zwłaszcza w zestawieniu ze średnią na świecie. Jak bowiem wynika z raportu Gallup State of American Manager, tylko 13% pracowników na świecie uważa się za osoby zaangażowane w pracę. Ten stan rzeczy utrzymuje się już blisko 12 lat. Tymczasem w Polsce tylko 8,24% badanych twierdzi, że nie angażuje się w swoją pracę, a nieco ponad 22% nie ma zdania. 

Można więc zaryzykować stwierdzenie, że istnieje niewielka korelacja między naszym zaangażowaniem w codzienne obowiązki a tym, jak postrzegamy swojego szefa. Choć trudno byłoby tutaj mówić o konkretnych liczbach, wygląda na to, że dobre zarządzanie firmą jest jednym z czynników, które motywują pracowników do pracy i zwiększają ich zaangażowanie.

2. Feedback ma znaczenie. Jak dobry kierownik przekazuje informację zwrotną?

To oczywiste, że wszyscy oczekujemy opinii od kierownika na temat naszej aktywności zawodowej — z badań przeprowadzonych przez Officevibe wynika, że aż 98% osób traci motywację do pracy, gdy szef nie daje im wystarczającego feedbacku. Ale w jaki sposób wypowiada się kierownik idealny?

Aż 7,2% naszych respondentów od dobrego kierownika oczekuje przede wszystkim negatywnego feedbacku. Kolejne 35,8% ankietowanych przyznaje, że menedżer powinien skupić się na feedbacku pozytywnym. Większość, bo 57% osób twierdzi, że feedback powinien być zarówno pozytywny, jak i negatywny.

Co ciekawe, potrzeba wyważonego feedbacku przeważa zarówno wśród najmłodszych (18–24 lata), jak i najstarszych respondentów (50 lat lub więcej) — jest to kolejno 60% i 67,7% odpowiedzi wewnątrz tych grup wiekowych. 

Pochwał od kierownika najczęściej oczekują respondenci w wieku od 25 do 29 lat (43,29% odpowiedzi w tej grupie) oraz nieco starsi, w wieku 30–39 lat (41,43%). W przypadku potrzeby krytyki nie widać natomiast wyraźnej korelacji między wybraną odpowiedzią a wiekiem ankietowanego.

cechy dobrego kierownika

Oczekiwania pracowników względem szefa rosną wraz z ich doświadczeniem

Wyniki badania wskazują na wyraźny związek między potrzebą feedbacku uwzględniającego zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje a długością stażu zawodowego wśród osób pracujących od 2 lat lub dłużej. Im bardziej doświadczeni jesteśmy, tym potrzeba takiej informacji zwrotnej od przełożonego jest większa

O ile więc niemal połowa respondentów (49,47%) z doświadczeniem od 2 do 5 lat oczekuje od szefa wyważonego feedbacku, o tyle w przypadku osób pracujących 16 lat lub dłużej ten odsetek wynosi już 65,03%. 

Z kolei najbardziej otwarci na krytykę są pracownicy z najmniejszym doświadczeniem, czyli do 2 lat (aż 11,84% odpowiedzi w tej grupie). Nie jest to żadne zaskoczenie — zwłaszcza że często są to osoby, które dopiero uczą się zawodu.

Czy feedback od szefa nam odpowiada? W większości przypadków — tak

Mimo sporych oczekiwań wygląda na to, że nasi szefowie w większości opanowali trudną sztukę feedbacku. Aż 41,35% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że podoba im się rodzaj feedbacku, jaki otrzymują od swojego przełożonego. A kolejne 8,52% badanych bardzo się z tym zgadza

Tylko 3,71% ankietowanych bardzo nie zgadza się z tym twierdzeniem, a 14,29% nie zgadza się. Pozostałe 32,14% respondentów ma do tego neutralny stosunek — zatem uważa, że rodzaj feedbacku, który otrzymują od swojego kierownika nie jest ani dobry, ani zły.

Wśród naszych respondentów najmniej zadowoleni z informacji zwrotnej od menedżera są pracownicy najbardziej doświadczeni, czyli mający co najmniej 16 lat stażu zawodowego. W tej grupie już co czwarty z respondentów wybiera odpowiedź negatywną. Zatem oczekiwania pracowników względem szefa rosną wraz z ich stażem pracy i doświadczeniem. 

Oto przykład: w grupie osób pracujących od 11 do 15 lat odsetek osób niezadowolonych z feedbacku od przełożonego wynosi już 18,81%, a wśród tych z doświadczeniem od 6 do 10 lat już odrobinę mniej, bo 17,7%. Jednocześnie tylko 11,77% osób pracujących 2 lata lub krócej nie jest zadowolonych z feedbacku, jaki dostają od swoich szefów.

Okazuje się jednak, że na tle innych państw nie wypadamy najgorzej. Jak bowiem wynika z przytoczonych już badań Officevibe, aż 65% Amerykanów oczekuje od swoich menedżerów bardziej wyczerpującej informacji zwrotnej niż ta, którą w rzeczywistości otrzymują.

3. Jakie są cechy dobrego kierownika?

Osobowość menedżera jest bardzo ważna. We wspomnianym już raporcie Gallup State of American Manager aż połowa Amerykanów deklaruje, że rezygnuje z pracy ze względu na swojego szefa.

Jak to przedstawia się w przypadku polskich pracowników? By się tego dowiedzieć, zapytaliśmy naszych respondentów o to, jakie są najważniejsze cechy dobrego kierownika, a następnie poprosiliśmy o wskazanie cech, których — ich zdaniem — brakuje ich menedżerowi. W obydwu pytaniach badani mogli wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi. Oto wyniki:

cechy dobrego kierownika

Z tej grupy wybraliśmy 10 kluczowych cech dobrego kierownika z punktu widzenia naszych respondentów.

Najważniejsze cechy dobrego kierownika zdaniem pracowników

 1. Uczciwość
 2. Wspieranie członków zespołu
 3. Wiarygodność
 4. Pozytywne nastawienie
 5. Pewność siebie
 6. Poczucie humoru
 7. Umiejętność podejmowania decyzji
 8. Życzliwość
 9. Rozwinięte umiejętności interpersonalne
 10. Umiejętności przywódcze

Jak widać, Polacy najbardziej cenią w szefach umiejętności miękkie związane z zarządzaniem oraz pozytywne cechy charakteru. Co ciekawe, według ankietowanych kierownik nie musi mieć dużej wiedzy na tematy branżowe, by wzbudzić szacunek zespołu.

A których cech dobrego kierownika zwykle brakuje naszym przełożonym?

Cechy dobrego kierownika, których brakuje polskim menedżerom

 1. Poczucie humoru
 2. Wspieranie członków zespołu
 3. Pozytywne nastawienie
 4. Wiarygodność
 5. Jasna wizja zespołu
 6. Życzliwość
 7. Postrzeganie firmy jako całości
 8. Uczciwość
 9. Pewność siebie
 10. Rozwinięte umiejętności interpersonalne

Jak widać, naszym menedżerom najczęściej brakuje poczucia humoru — tę odpowiedź wybrała co czwarta osoba. Jest to zbieżne z wynikami badań o relacjach w pracy, gdzie połowa respondentów wskazała tę cechę jako najbardziej pożądaną wśród współpracowników. Potwierdzają to także badania zagraniczne.

To bardzo ważna uwaga. Jak bowiem wynika z raportu sporządzonego na podstawie analizy Kwestionariusza Stresu Zawodowego, najczęściej wskazywanym przez Polaków źródłem stresu w pracy jest kontakt z przełożonym. Szczególnie narzekają na to najmłodsi pracownicy (do 29 roku życia). 

Nie da się zaprzeczyć, że humor odgrywa dużą rolę w redukcji poziomu stresu. Umiejętność rozładowania napięcia, m.in. poprzez wspólny śmiech, sprawia, że przestajemy postrzegać trudne sytuacje jako zagrożenie i zamiast tego stają się dla nas pozytywnym wyzwaniem. Według psychologów osoby z poczuciem humoru uchodzą też za bardziej inteligentne, aktywne, stabilne emocjonalnie i mniej narzekające. 

Wniosek nasuwa się sam: jeśli chcesz uchodzić za lepszego kierownika w oczach podwładnych, pielęgnuj dystans do codzienności i nie bój się śmiać czy żartować.

4. Jaki styl zarządzania lubimy najbardziej? 

W naszym badaniu zapytaliśmy respondentów, w jaki sposób idealny menedżer powinien kierować zespołem. Badani mieli do wyboru dwie odpowiedzi:

 • Dobry szef powinien skupiać się na znalezieniu i pełnym wykorzystaniu mocnych stron pracowników.
 • Dobry szef powinien skupiać się na znalezieniu i skorygowaniu słabych stron pracowników.

Okazuje się, że aż 65,2% ankietowanych chciałoby, żeby ich przełożony zwracał większą uwagę na ich atuty. Ta potrzeba pracowników również rośnie wraz z ich stażem pracy i doświadczeniem. 

Szukanie i korygowanie słabości przez szefa popiera zaledwie 34,8% badanych. Co ciekawe, ten sposób zarządzania nieco częściej preferują mężczyźni (40,2% odpowiedzi wśród mężczyzn oraz 32,88% wśród kobiet).

Jednocześnie ponad połowa badanych przyznaje, że ich obecny szef skupia się na maksymalnym wykorzystaniu ich mocnych stron. Można więc powiedzieć, że polscy menedżerowie idą z duchem czasu — według światowych trendów w zarządzaniu umiejętne wykorzystanie zalet i kompetencji podwładnych to jeden z kluczowych czynników sukcesu firm.

Te dane wyglądają szczególnie interesująco na tle 3 cech dobrego kierownika, których brak odczuwamy najbardziej: poczucia humoru, wspierania członków zespołu i pozytywnego nastawienia. Wygląda więc na to, że Polacy — wbrew stereotypom — mają dość narzekania i chętnie usłyszeliby od szefa coś miłego. 

Świetni menedżerowie prowadzą rozmowy w oparciu o mocne strony pracownika, dzięki czemu dialog w naturalny sposób jest pozytywny i konstruktywny. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych muszą zrozumieć, że nie są to umiejętności wrodzone. Trzeba się ich nauczyć i je rozwijać.

Od dobrego kierownika oczekujemy wsparcia i… pokory

Ponad 70% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że dobry kierownik powinien szczegółowo rozpatrywać problemy, przed którymi stają członkowie zespołu (a prawie ⅕ z nich bardzo się z tym zgadza). Nie zgadza się z tym zaledwie 5,25% pytanych.

Według ankietowanych idealny menedżer powinien poświęcić też maksymalnie dużo czasu na dokładne wyjaśnienie pracownikom ich celów, nawet kosztem własnych zadań — tak uważa prawie 64% badanych. Ta opinia przeważa wśród pracowników dużych firm (71,98% pozytywnych odpowiedzi w tej grupie). 

Jednak wyniki badania nie wskazują na korelację między potrzebą jasnej komunikacji a długością stażu zawodowego. Dobry kierownik powinien zatem pamiętać, że warto poświęcić czas na dokładne wyjaśnienie pracownikom ich zadań — nawet jeśli są to osoby z bogatym doświadczeniem.

Co ważne, deklarowana przez respondentów potrzeba komunikacji z przełożonym dotyczy przede wszystkim spraw zawodowych. Tylko 39,9% z nas twierdzi, że idealny menedżer powinien też znaleźć czas na rozmawianie z podwładnymi o tematach niezwiązanych z pracą.

Nieco zaskakujący może być fakt, że mniejsze oczekiwania na tym polu mają kobiety — co piąta z naszych respondentek uważa, że dobry kierownik nie musi poświęcać czasu na rozmowy pozazawodowe. Tę samą odpowiedź wybrało tylko 13,62% mężczyzn.

Poza tym wciąż pragniemy prywatności. Tylko 53% Polaków przyznaje, że ich szef dba, by zachowali równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. A większość z nas (50,21%) nie wymaga, by dobry kierownik interesował się osobistymi problemami pracowników — takie oczekiwania ma tylko 19,24% badanych.

cechy dobrego kierownika

Większość, bo aż 75,3% naszych respondentów uważa, że idealny menedżer bierze pod uwagę zdanie swoich pracowników, nawet jeśli jest inne niż jego własne. Z tym twierdzeniem nie zgadza się tylko 4,7% badanych.

Te wyniki można podsumować słowami Billa Gatesa:

Dobrzy liderzy stawiają sobie wyzwania, wprowadzają świeże myślenie i uwzględniają opinie ekspertów. Nie tylko zapraszają do wyrażania odmiennych poglądów, ale też na poważnie je uwzględniają.

A jak to wygląda w praktyce? Okazuje się, że nie jest tak źle — nawet 56,67% Polaków czuje, że szef szanuje ich opinię i bierze ją pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Poziom satysfakcji wygląda podobnie zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Ponadto aż 60,37% badanych przyznaje, że podoba im się zakres autonomii, jaki otrzymali od swojego menedżera. Dotyczy to zwłaszcza osób pracujących 11 lat lub dłużej. Najmniej zadowolone z tego wydają się osoby z doświadczeniem od 6 do 10 lat (prawie 18% negatywnych odpowiedzi wewnątrz grupy).

Wniosek? Wsparcie od szefa jest ważne — ale w odpowiednich proporcjach.

Cechy dobrego kierownika — podsumowanie

Zatem jakie są cechy charakteryzujące dobrego kierownika? Poza oczywistymi, takimi jak uczciwość, pewność siebie czy umiejętność podejmowania decyzji, równie ważne dla polskich pracowników są kompetencje interpersonalne ich przełożonych. Polacy cenią w szefach przede wszystkim poczucie humoru i pozytywne nastawienie.

Poza tym dobry menedżer to również taki, który wspiera podwładnych — poświęca czas na szczegółowe rozpatrzenie ich problemów i dokładne omówienie zadań, które mają wykonać. Ma jasną wizję zespołu i wie, jak wyznaczać cele. Jednocześnie bierze pod uwagę zdanie pracowników, nawet jeśli jest inne niż jego własne.

Polacy lubią też brać sprawy w swoje ręce, dlatego doceniają niezbędną autonomię w pracy. Głównym zadaniem dobrego kierownika powinno być więc wyznaczenie i wyjaśnienie celów, a następnie wsparcie zespołu w kluczowych etapach pracy. Resztą zajmą się sami pracownicy.

Metodologia

W badaniu wzięły udział 972 osoby, w tym 301 mężczyzn i 660 kobiet (4 osoby zaznaczyły opcję Inna, a 7 odmówiło podania płci). Ankieta zawierała 20 pytań (w tym pytania na skali, a także jednokrotnego i wielokrotnego wyboru).

O nas

LiveCareer to miejsce, w którym dowiesz się wszystkiego o pisaniu CV oraz listów motywacyjnych, a także znajdziesz nowoczesne szablony CV. Setki tysięcy kandydatów stworzyły w naszym kreatorze CV dokumenty aplikacyjne, które pomogły im zdobyć wymarzone stanowiska.

A Ty co o tym myślisz? Jakie cechy dobrego kierownika są według Ciebie najważniejsze i których brakuje Twojemu menedżerowi? Jestem ciekawa Twojej opinii — zostaw ją w komentarzu poniżej.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Cechy dobrego kierownika badanie

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
4.7  (10 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: