Awans zawodowy nauczyciela 2021: stażysta, kontraktowy i in.

Awans zawodowy nauczyciela w Polsce jest silnie uregulowany prawnie. Pedagodzy nie mogą po prostu dostać wyższego stanowiska i podwyżki, jak w przypadku innych profesji, co dokładnie określa tzw. Karta Nauczyciela

 

W tym artykule przeczytasz, jak wygląda awans zawodowy nauczyciela stażysty, mianowanego, kontraktowego i dyplomowanego. Dowiesz się również, co zrobić, żeby dostać kolejny stopień nauczycielski i jakie podwyżki się z tym wiążą.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

awans zawodowy nauczycielaNIE
awans zawodowy nauczycielaTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

Awans zawodowy nauczyciela 2021 — co mówi Karta Nauczyciela?

 

Przepisy o awansie zawodowym nauczycieli wprowadzono w Polsce w 2000 r. i dokładnie uregulowano w Karcie Nauczyciela — a dokładniej w artykule 9a. Ścieżka kariery każdego polskiego nauczyciela w szkołach publicznych jest podzielona na cztery stopnie:

 

 1. Nauczyciel stażysta 
 2. Nauczyciel kontraktowy
 3. Nauczyciel mianowany
 4. Nauczyciel dyplomowany.

 

Każdy kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela wymaga spełnienia szeregu wymagań, a część z nich — zdania egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Po zdobyciu ostatniego stopnia, nauczyciela dyplomowanego, pedagodzy nie mają możliwości dalszego awansowania. 

 

Oto jak dokładnie wygląda awans na kolejne stopnie zawodowe nauczyciela:

 

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

 

Każdy nowo zatrudniony w szkole publicznej nauczyciel dostaje stopień stażysty i pracuje w ramach niego przez co najmniej rok, a następnie może zacząć ubiegać się o awans na nauczyciela kontraktowego.

 

Przez pierwszy rok pracy w szkole każdy nauczyciel musi zrealizować własny program rozwoju zawodowego — ustalony i zaakceptowany przez dyrektora szkoły. Ponadto, każdy młody pedagog ma swojego opiekuna, najczęściej bardziej doświadczonego członka kadry szkolnej.

 

Po roku nauczyciel stażysta, jeśli zostanie pozytywnie oceniony przez dyrektora szkoły, może ubiegać się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego.

 

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

 

Przed otrzymaniem stopnia nauczyciela kontraktowego, a po roku pracy w szkole, stażysta musi przygotowywać się jeszcze 9 miesięcy i nadal ma swojego opiekuna. 

 

Aby otrzymać stopień nauczyciela kontraktowego, musi spełnić następujące wymagania, które określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

 

 • znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
 • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania
 • umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
 • umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego
 • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
 • umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
 • znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Jeśli spełni powyższe warunki i otrzyma pozytywną ocenę od dyrektora szkoły, musi złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 14 dni od jej otrzymania i zdać egzamin. W przypadku awansu zawodowego nauczycieli stażystów, nowy stopień nadaje im dyrektor szkoły, w której pracują.

 

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 

 

Przy kolejnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela — na stopień mianowanego i dyplomowanego, staż trwa znacznie dłużej niż dla stażystów, bo aż 2 lata i 9 miesięcy. To znaczy, że żeby móc ubiegać się o kolejne stopnie, trzeba przepracować co najmniej 2 lata na niższym poziomie.

 

Tak jak w przypadku stażysty, nauczyciel kontraktowy również musi zaplanować swój rozwój zawodowy i uzgodnić jego przebieg z dyrektorem szkoły. Powinien także mieć opiekuna stażu. 

 

Aby dostać awans zawodowy nauczyciela mianowanego, musi spełnić następujące wymagania:

 

 • pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
 • umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
 • umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
 • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

 

Nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy ocenia nie tylko dyrektor szkoły, ale również organ zarządzający placówką. Ponadto muszą oni odbyć rozmowę egzaminacyjną przed specjalnie powołaną komisją.

 

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

 

Stwórz CV terazkreator cv

 

Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego

 

Tak jak w przypadku awansu na nauczyciela mianowanego, na ostatni stopień pedagogicznej kariery staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. W tym przypadku jednak kandydaci nie mają opiekunów, a plan rozwoju zawodowego ustalają samodzielnie.

 

Wymagania do awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych są następujące:

 

 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
 • poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

Ponadto, wszyscy kandydaci muszą wykonać co najmniej 2 z poniższych zadań:

 

 • opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych — także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
 • uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych — umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym
 • opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

 

Następnie muszą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i odbyć rozmowę kwalifikacyjną na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Awans zawodowy nauczyciela 2021 — pozostałe informacje

 

Ścieżka kariery nauczycieli jest dość długa i żmudna. Ale awans zawodowy mogą dostać szybciej, jeśli są pracownikami akademickimi i posiadają stopień naukowy. 

 

Nauczyciele akademiccy, którzy przepracowali na uniwersytecie co najmniej trzy lata i mają przygotowanie pedagogiczne, przy rozpoczęciu pracy w szkole otrzymują od razu stopień nauczyciela kontraktowego. Przy pięcioletnim doświadczeniu od razu stają się nauczycielami mianowanymi.

 

Każdy kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela wiąże się z podwyżką. Zarobki nauczycieli na poszczególnych etapach kariery w 2021 r. kształtują się następująco:

 

Stawki dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

 

 • nauczyciel stażysta — 2949 zł brutto
 • nauczyciel kontraktowy — 3034 zł brutto
 • nauczyciel mianowany — 3445 zł brutto
 • nauczyciel dyplomowany — 4046 zł brutto

 

Stawki dla nauczycieli z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego:

 

 • nauczyciel stażysty zarabia — 2800 zł brutto
 • nauczyciela kontraktowy — 2818 zł brutto
 • nauczyciela mianowany — 2638 zł brutto
 • nauczyciel dyplomowany — 3079 zł brutto

 

Pensje nauczycieli również określa Karta Nauczyciela — co jakiś czas są waloryzowane i podnoszone. 

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

 

Stwórz list motywacyjny teraz

 

kreator listu motywacyjnego

 

Masz jeszcze jakieś pytania o awans zawodowy nauczyciela? Zostaw komentarz pod artykułem. Chętnie Ci odpowiem i pomogę.

Oceń ten artykuł: awans zawodowy nauczyciela
Średnia: 5 (2 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury

O autorze

Ekspertka ds. kariery portalu LiveCareer. W swoich artykułach porusza tematy związane z szukaniem pracy, tworzeniem skutecznych CV i listów motywacyjnych oraz przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc Ci znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo